สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ครบ588.00ครบ111.67
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์ครบ11,214.00ครบ13.49
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ครบ3,114.94ครบ32.90
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ครบ12,564.00ครบ194.75
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ครบ2,490.00ครบ33.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ครบ15,230.49ครบ566.47
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยวครบ366.00ครบ51.20
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระครบ372.00ครบ75.42
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสงครบ754.00ครบ13.47
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้าครบ263.00ครบ0.95
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลีครบ793.00ครบ0.95
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโกครบ620.00ครบ64.66
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัยครบ799.00ครบ94.34
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรีครบ365.00ครบ49.74
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลีครบ515.00ครบ94.35
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์ครบ1,582.40ครบ53.95
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์ครบ115.00ครบ26.50
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาวครบ678.00ครบ79.42
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวครบ567.00ครบ26.92
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ครบ1,889.39ครบ323.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลีครบ593.00ครบ247.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโกครบ360.00ครบ218.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ครบ1,843.40ครบ101.65
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาวครบ750.00ครบ142.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,335.00ครบ130.01
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ครบ1,050.00ครบ524.10
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ครบ1,024.00ครบ240.93
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ครบ835.30ครบ163.72
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ครบ1,965.32ครบ499.13
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9ครบ2,560.12ครบ1,115.50
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ครบ3,108.45ครบ130.55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ครบ3,015.18ครบ417.82
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ครบ3,560.96ครบ281.87
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12ครบ797.00ครบ1.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ครบ19,047.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)ครบ7,623.37ครบ42.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,675.00ครบ187.10
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)ครบ6,740.00ครบ369.71
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)ครบ9,939.75ครบ450.36
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ครบ783.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ครบ732.00ครบ221.06
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ครบ3,296.41ครบ201.06
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ครบ35,892.20ครบ2,717.50
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ครบ4,090.00ครบ146.20
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ครบ6,403.00ครบ650.78
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ครบ13,721.63ครบ191.79
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ397.61
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครบ2,342.00ครบ291.65
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ครบ2,371.00ครบ201.76
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ครบ4,175.00ครบ415.80
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ครบ4,372.00ครบ94.40
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ครบ20,205.54ครบ660.49
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ครบ10,050.00ครบ154.55
ทสป.หนองน้ำขุ่น ครบ13,535.00ครบ513.79
รจก.นครสวรรค์ ครบ73,577.81ครบ706.95
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ครบ7,776.37ครบ1.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ครบ817.00ครบ88.46
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,689.00ครบ254.89
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ครบ14,844.00ครบ210.39
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,332.00ครบ344.93
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ครบ6,738.12ครบ637.11
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครบ3,157.20ครบ641.33
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ครบ4,896.00ครบ110.20
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ครบ2,859.00ครบ226.59
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3ครบ9,398.69ครบ409.11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ครบ12,372.40ครบ188.11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2ครบ11,517.83ครบ770.90
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ครบ11,540.61ครบ140.59
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,915.35ครบ579.95
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ครบ10,916.21ครบ580.55
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยครบ16,152.00ครบ296.99
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ครบ44,936.00ครบ439.33
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ครบ56,883.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ครบ12,763.47ครบ0.95
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ครบ42,053.01ครบ882.91
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ครบ25,938.14ครบ2,135.80
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ครบ12,695.69ครบ330.86
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ครบ29,484.00ครบ542.97
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ครบ1,160.00ครบ429.40
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ครบ82,916.00ครบ819.05
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ครบ3,156.00ครบ388.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ครบ1,134.00ครบ258.65
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ครบ38,276.00ครบ1,773.86
รวม