สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีครบ828.00ครบ88.97
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีครบ3,913.02ครบ74.38
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีครบ1,680.00ครบ53.92
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีครบ11,016.00ครบ444.60
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทันครบ271.00ครบ52.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่ครบ548.00ครบ94.05
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานีครบ762.00ครบ44.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสักครบ685.00ครบ80.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์ครบ361.00ครบ53.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่างครบ554.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉางครบ495.00ครบ50.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคตครบ172.00ครบ46.55
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีครบ6,007.73ครบ864.80
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีครบ950.00ครบ114.30
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานีครบ2,622.00ครบ366.98
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีครบ701.00ครบ241.28
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีครบ1,062.00ครบ821.55
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีครบ1,789.00ครบ171.00
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีครบ2,018.00ครบ230.88
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีครบ1,697.77ครบ395.17
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีครบ2,912.10ครบ35.96
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีครบ9,968.49ครบ0.95
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีครบ1,559.07ครบ462.33
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีครบ884.00ครบ10.79
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานีครบ883.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีครบ2,829.44ครบ218.95
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานีครบ4,080.00ครบ1,555.02
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานีครบ3,840.00ครบ541.86
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีครบ1,540.00ครบ120.51
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีครบ9,484.98ครบ38.51
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีครบ2,259.00ครบ417.05
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีครบ1,429.00ครบ193.02
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีครบ1,631.00ครบ145.58
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีครบ1,873.33ครบ228.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานีครบ2,300.00ครบ22.21
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีครบ1,200.00ครบ80.75
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีครบ23,843.52ครบ380.50
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีครบ762.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีครบ1,045.00ครบ177.93
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานีครบ4,055.00ครบ84.55
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีครบ987.00ครบ0.95
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานีครบ4,586.33ครบ151.66
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีครบ2,719.00ครบ323.39
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีครบ1,950.77ครบ1.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ครบ11,896.71ครบ470.25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2ครบ12,152.00ครบ410.77
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทครบ4,760.00ครบ163.86
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีครบ2,431.18ครบ108.77
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีครบ25,164.10ครบ932.45
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีครบ35,424.00ครบ401.15
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีครบ12,831.60ครบ134.80
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีครบ17,834.48ครบ842.41
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ครบ1,821.90ครบ120.23
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีครบ874.00ครบ344.53
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีครบ13,092.00ครบ1,667.50
รวม