สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรครบ442.00ครบ97.33
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชรครบ4,532.10ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรครบ2,703.00ครบ198.68
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรครบ1,956.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชรครบ5,453.79ครบ489.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรีครบ511.00ครบ34.92
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุงครบ414.00ครบ60.26
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลานครบ723.79ครบ44.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงามครบ521.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคีครบ624.00ครบ54.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่ายครบ500.00ครบ35.48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชรครบ1,301.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือครบ857.00ครบ87.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรครบ7,185.65ครบ978.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรครบ833.00ครบ53.76
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชรครบ1,977.00ครบ157.27
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรครบ1,550.00ครบ45.70
สำนักงานชลประทานที่ 4ครบ35,707.64ครบ6,904.60
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรครบ1,908.00ครบ244.88
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรครบ4,002.00ครบ513.14
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,421.00ครบ26.88
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรครบ2,794.29ครบ478.37
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรครบ4,029.00ครบ321.49
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรครบ10,844.00ครบ219.16
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรครบ3,040.00ครบ61.75
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชรครบ410.00ครบ40.32
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรครบ634.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรครบ452.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรครบ3,098.00ครบ401.07
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรครบ5,774.00ครบ243.58
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรครบ3,608.00ครบ292.60
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรครบ4,108.00ครบ52.25
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,901.00ครบ348.65
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชรครบ13,339.00ครบ1,165.25
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,083.00ครบ403.27
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,186.00ครบ0.95
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,040.00ครบ107.54
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,681.81ครบ265.89
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,984.00ครบ40.32
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,160.00ครบ161.28
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ครบ58,347.00ครบ866.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรครบ991.00ครบ40.33
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรครบ1,208.00ครบ53.77
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรครบ5,832.00ครบ202.70
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรครบ1,369.00ครบ271.49
สปส.จ.กำแพงเพชรครบ5,480.68ครบ450.04
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครบ2,535.00ครบ112.92
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรครบ1,199.48ครบ445.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ครบ15,285.29ครบ454.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ครบ8,355.00ครบ516.74
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรครบ9,578.20ครบ774.15
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรครบ6,380.00ครบ764.75
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีครบ2,508.00ครบ0.95
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรครบ4,122.00ครบ1,797.50
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครบ76,129.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรครบ10,990.99ครบ157.70
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรครบ15,372.03ครบ1,499.99
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครบ1,205.00ครบ186.20
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2ครบ7,610.62ครบ1,244.95
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรครบ653.00ครบ177.18
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรครบ10,144.57ครบ1,613.70
รวม