สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยาครบ591.00ครบ171.45
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาครบ4,758.81ครบ223.08
สำนักงานคลังเขต 1ครบ1,836.51ครบ0.95
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,226.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1ครบ13,050.00ครบ595.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2ครบ14,376.29ครบ766.52
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือครบ126.00ครบ54.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวงครบ496.00ครบ60.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้ายครบ417.00ครบ56.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทรครบ610.00ครบ13.53
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาลครบ573.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหันครบ597.00ครบ41.37
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอินครบ1,227.00ครบ51.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรกครบ366.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่ครบ313.00ครบ48.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยาครบ1,950.00ครบ63.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชีครบ524.00ครบ62.16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราชครบ390.00ครบ6.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวงครบ600.00ครบ32.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อยครบ1,369.00ครบ48.59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนาครบ913.00ครบ40.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัยครบ3,353.00ครบ52.46
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1ครบ7,725.53ครบ316.80
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2ครบ3,259.00ครบ703.00
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,292.00ครบ186.11
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,809.00ครบ698.73
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,508.00ครบ27.05
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1ครบ1,747.39ครบ239.87
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ757.00ครบ677.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,352.00ครบ280.35
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,967.73ครบ258.40
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,298.57ครบ583.79
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,063.00ครบ169.56
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ครบ2,697.64ครบ56.05
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ18,665.00ครบ136.70
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,725.00ครบ331.24
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,146.00ครบ45.50
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,095.00ครบ134.63
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,872.00ครบ144.41
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,423.00ครบ230.07
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ4,560.00ครบ407.83
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ3,471.09ครบ231.11
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ9,728.35ครบ62.43
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,627.00ครบ928.75
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ3,363.00ครบ270.39
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ3,887.00ครบ40.62
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ2,867.00ครบ135.27
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ4,605.00ครบ54.07
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาครบ8,996.00ครบ135.17
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ4,384.00ครบ135.21
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา ครบ26,559.18ครบ107.96
ทสว.พระนครศรีอยุธยา ครบ27,079.99ครบ385.00
รจก.พระนครศรีอยุธยา ครบ47,187.00ครบ508.59
รจจ.พระนครศรีอยุธยา ครบ106,030.86ครบ538.12
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ841.00ครบ168.73
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ3,340.00ครบ0.95
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยาครบ5,451.00ครบ177.55
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,764.00ครบ279.34
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยาครบ8,369.00ครบ375.87
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,646.00ครบ415.11
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาครบ7,593.90ครบ1,037.30
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาครบ3,936.39ครบ170.91
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ710.00ครบ54.12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ครบ8,087.37ครบ315.07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ครบ11,715.21ครบ377.07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ4,661.55ครบ202.86
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครบ7,081.97ครบ259.85
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ไม่ครบ17,980.00ไม่ครบ736.65
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ครบ17,340.68ครบ543.63
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาครบ22,608.00ครบ723.91
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ครบ16,056.00ครบ186.06
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาครบ94,553.00ครบ64.25
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาครบ14,411.01ครบ48.74
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครบ26,766.22ครบ546.90
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบ1,320.32
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครบ1,344.00ครบ482.60
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ1,269.00ครบ232.09
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบ29,622.12ครบ7,064.51
รวม