สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากครบ398.00ครบ165.80
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตากครบ10,246.50ครบ134.14
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตากครบ12,037.68ครบ103.23
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากครบ4,052.10ครบ307.53
สำนักงานคลังจังหวัดตากครบ1,702.00ครบ112.29
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากครบ10,264.00ครบ1,280.79
ด่านศุลกากรแม่สอดครบ23,807.00ครบ694.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตากครบ5,112.64ครบ1,354.70
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากครบ1,338.00ครบ67.07
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตากครบ2,148.08ครบ484.41
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากครบ982.00ครบ31.65
สำนักงานประมงจังหวัดตากครบ712.00ครบ416.38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากครบ2,489.00ครบ638.53
สำนักงานเกษตรจังหวัดตากครบ2,488.40ครบ95.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากครบ2,711.44ครบ600.40
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)ครบ2,395.98ครบ13.41
สำนักงานขนส่งจังหวัดตากครบ6,604.44ครบ77.81
ท่าอากาศยานตากครบ4,204.00ครบ0.95
ท่าอากาศยานแม่สอดครบ82,119.00ครบ76.30
สำนักงานทางหลวงที่4ครบ18,425.76ครบ5,483.40
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตากครบ1,173.00ครบ362.90
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)ครบ8,765.65ครบ147.59
สถานีอุตุนิยมวิทยาตากครบ314.00ครบ42.14
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)ครบ324.00ครบ5.73
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)ครบ310.00ครบ10.64
สำนักงานสถิติจังหวัดตากครบ854.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดตากครบ372.00ครบ40.25
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากครบ3,047.76ครบ436.18
สำนักงานจังหวัดตากครบ28,151.00ครบ1,715.93
ที่ทำการปกครองจังหวัดตากครบ4,994.00ครบ380.73
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากครบ1,247.00ครบ250.92
สำนักงานที่ดินจังหวัดตากครบ6,740.69ครบ69.76
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครบ2,490.00ครบ651.74
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากครบ3,208.00ครบ542.79
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากครบ2,093.00ครบ133.24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากครบ798.00ครบ67.61
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตากครบ1,710.57ครบ53.66
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากครบ4,292.00ครบ163.85
เรือนจำกลางตาก ครบ36,586.22ครบ490.54
สำนักงานแรงงานจังหวัดตากครบ936.00ครบ50.83
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากครบ2,805.00ครบ424.69
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตากครบ6,893.00ครบ258.40
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากครบ694.00ครบ204.71
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากครบ1,952.58ครบ279.42
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากครบ3,795.52ครบ221.97
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากครบ2,376.60ครบ107.40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ครบ3,747.39ครบ576.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครบ7,862.04ครบ439.02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากครบ3,662.00ครบ308.53
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากครบ5,282.52ครบ568.61
โสตศึกษาจังหวัดตากครบ5,806.31ครบ512.52
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากครบ20,780.00ครบ804.60
วิทยาลัยเทคนิคตากครบ3,701.20ครบ413.44
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดครบ5,100.00ครบ757.76
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากครบ16,693.00ครบ1,568.02
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ครบ2,714.12ครบ440.23
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากครบ387.00ครบ228.95
ตำรวจภูธรจังหวัดตากครบ11,012.00ครบ689.65
รวม