สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรครบ773.00ครบ172.14
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรครบ3,436.48ครบ180.51
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรครบไม่ครบครบ26.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรครบ11,801.00ครบ485.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหินครบ715.00ครบ47.16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อครบ572.00ครบ39.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนากครบ766.00ครบ58.86
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเลครบ628.00ครบ80.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้างครบ443.00ครบ26.43
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูนครบ715.00ครบ29.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็กครบ534.00ครบ26.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่ามครบ972.00ครบ46.73
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตรครบ3,722.00ครบ866.09
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรครบ2,777.00ครบ494.74
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรครบ1,588.00ครบ0.95
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรครบ1,732.00ครบ255.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรครบ2,197.00ครบ449.54
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรครบ2,948.00ครบ280.20
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรครบ2,042.00ครบ500.09
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)ครบ3,187.00ครบ84.76
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรครบ9,328.00ครบ157.97
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรครบ1,404.00ครบ81.70
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรครบ663.00ครบ72.76
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตรครบ1,120.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรครบ754.00ครบ49.68
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรครบ2,700.00ครบ487.64
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรครบ5,472.00ครบ1,071.18
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรครบ1,746.00ครบ221.23
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ257.86
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรครบ3,885.49ครบ190.00
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรครบ4,150.00ครบไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรครบ1,892.00ครบ286.92
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรครบ5,231.00ครบ0.95
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรครบ1,772.00ครบ487.50
รจจ.พิจิตร ครบ37,248.64ครบ235.10
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรครบ878.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรครบ1,227.90ครบ53.88
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรครบ6,295.00ครบ199.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรครบ645.60ครบ200.37
สปส.จ.พิจิตรครบ4,377.64ครบ316.70
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรครบ5,179.00ครบ458.62
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรครบ3,896.54ครบ62.68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ครบ14,561.04ครบ274.23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ครบ11,529.06ครบ285.03
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรครบ4,586.94ครบ199.09
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรครบ5,458.96ครบ264.86
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรครบไม่ครบครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรครบ1.00ครบ684.30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรครบ11,307.78ครบ137.41
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรครบ74,984.17ครบ1,580.39
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ครบ1,062.50ครบ115.84
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)ครบ5,914.99ครบ463.60
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรครบ711.00ครบ366.80
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม