สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ616.00ครบ101.87
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบ5,440.95ไม่ครบ47.50
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ครบ2,676.17ครบ152.01
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,542.00ครบ40.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ครบ8,809.00ครบ745.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อครบ130.00ครบ75.47
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดนครบ516.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาวครบ79.00ครบ0.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพันครบ574.00ครบ52.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ116.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่งครบ302.00ครบ4.69
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรีครบ502.00ครบ26.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพครบ393.00ครบ53.96
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่ครบ534.00ครบ32.29
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่าครบ585.00ครบ56.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสักครบ625.00ครบ53.67
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ครบ5,442.66ครบ458.78
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,452.00ครบ137.07
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,955.45ครบ507.77
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,182.00ครบ182.28
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ782.00ครบ57.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,171.00ครบ1,476.53
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,846.00ครบ81.75
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,638.16ครบ870.36
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ3,820.00ครบ431.48
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ6,609.71ครบ169.49
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 6 ครบ11,799.99ครบ3,723.05
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,217.00ครบ53.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ครบ957.00ครบ26.90
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,100.00ครบ40.36
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ698.40ครบ199.82
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ3,499.00ครบ118.51
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ4,469.12ครบ995.88
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ4,411.00ครบ362.71
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,921.99ครบ343.99
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ10,052.94ครบ169.77
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,770.50ครบ501.77
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ3,618.10ไม่ครบ509.33
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ3,914.00ครบ532.42
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,210.00ครบ489.23
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,744.00ครบ53.81
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ครบ2,399.00ครบ389.50
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ42,450.58ครบ1,106.10
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,114.00ครบ122.17
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,837.14ครบ148.51
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ไม่ครบ5,192.00ไม่ครบ258.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,365.00ครบ147.84
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณครบ2,661.54ครบ563.41
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ1,872.70ครบ741.87
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ3,747.59ครบ220.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ครบ11,377.16ครบ167.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ครบ9,796.00ครบ525.16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ครบ12,808.84ครบ520.04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ครบ9,123.69ครบ523.20
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ4,293.69ครบ760.00
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ8,354.99ครบ214.76
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนครบ14,119.00ครบ413.11
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีครบ13,950.00ครบ1,738.98
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ1,180.35
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ครบ62,555.01ครบ895.68
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ครบ13,722.00ครบ289.82
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครบ2,237.28ครบ350.26
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ839.00ครบ136.08
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ครบ7,108.00ครบ2,680.20
รวม