สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีครบ146.00ครบ64.60
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรีครบ10,812.51ครบ40.57
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีครบ4,957.21ครบ300.09
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีครบ1,584.00ครบ40.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีครบ17,569.99ครบ503.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึงครบ481.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวกครบ538.00ครบ38.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพครบ638.00ครบ38.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่งครบ874.00ครบ60.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อครบ574.00ครบ54.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธารามครบ711.00ครบ59.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรีครบ2,043.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลงครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้งครบ408.00ครบ62.92
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีครบ5,987.64ครบ666.44
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรีครบ1,937.00ครบ242.48
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีครบ1,028.00ครบ54.38
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีครบ867.00ครบ305.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีครบ3,335.00ครบ560.89
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10ครบ6,201.99ครบ592.80
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีครบ3,228.00ครบ105.50
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีครบ3,441.79ครบ37.13
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีครบ2,152.76ครบ303.95
ส.ป.ก. ราชบุรีครบ2,098.00ครบ254.60
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10ครบ1,273.00ครบ56.06
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ครบ11,660.68ครบ108.30
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีครบ2,752.48ครบ126.35
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8ครบ3,674.60ครบ353.85
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)ครบ9,026.75ครบ725.13
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7ครบ9,764.78ครบ133.00
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีครบ346.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีครบ640.00ครบ318.25
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีครบ4,372.20ครบ43.34
สำนักงานจังหวัดราชบุรีครบ28,501.91ครบ1,016.26
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีครบ1,569.00ครบ348.55
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีครบ1,291.00ครบ40.57
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีครบ12,601.00ครบ105.50
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีครบ1,265.00ครบ0.95
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีครบ2,000.00ครบ346.75
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีครบ2,292.00ครบ272.10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีครบ1,262.00ครบ397.66
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีครบ3,302.70ครบ0.95
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรีครบ5,414.00ครบ572.95
สพ.ราชบุรีครบ22,507.01ครบ120.25
รจก.เขาบิน ครบ187,212.02ครบ548.15
เรือนจำกลางราชบุรี ครบ125,072.87ครบ32,932.51
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีครบ753.00ครบ114.45
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีครบ4,178.94ครบ241.64
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีครบ56,400.09ครบ169.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีครบ2,024.80ครบ203.54
สปส.จ.ราชบุรีครบ4,582.86ครบ199.50
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีครบ2,543.00ครบ490.20
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีครบ1,956.00ครบ879.50
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางครบ5,151.57ครบ171.32
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีครบ17,489.00ครบ189.50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ครบ11,334.93ครบ323.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ครบ9,029.04ครบ225.52
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีครบ8,201.00ครบ182.15
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ครบ11,565.99ครบ406.52
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีครบ13,749.00ครบ1,052.60
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีครบ10,699.49ครบ78.83
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีครบ105,827.00ครบ145.87
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ครบ2,320.00ครบ460.04
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีครบ732.00ครบ202.06
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีครบ13,355.50ครบ3,995.70
รวม