สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรีครบ12,159.72ครบ104.50
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีครบ1,843.00ครบ166.26
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,337.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรีครบ408.00ครบ826.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์ครบ823.00ครบ0.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวชไม่ครบ417.00ไม่ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรีไม่ครบ1,745.00ไม่ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุกครบ969.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซครบ765.00ครบ61.53
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทองไม่ครบ914.00ไม่ครบ73.15
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้างครบ447.00ครบ48.63
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้าครบ1,012.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้องครบ1,069.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรีครบ5,509.69ครบ663.19
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,095.00ครบ161.31
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,816.00ครบ238.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ3,536.00ไม่ครบ1,217.86
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีครบ2,391.00ครบ216.18
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีครบ3,068.00ครบ1,056.22
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)ครบ3,788.28ครบ349.25
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ15,723.00ไม่ครบ162.84
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวงครบ13,251.24ครบ5,933.85
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)ครบ8,277.75ครบ1,391.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรีครบ1,615.00ครบ827.52
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)ครบ8,184.55ครบ964.25
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,410.00ครบ54.10
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีครบ585.00ครบ302.01
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีครบ3,250.80ครบ727.80
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีครบ5,353.00ครบ450.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,158.00ครบ27.05
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีครบ9,580.16ครบ118.75
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,691.00ครบ125.40
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีครบ2,508.00ครบ67.62
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีครบ2,345.00ครบ295.68
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรีครบ3,250.00ครบไม่ครบ
สพ.สุพรรณบุรีไม่ครบ6,378.03ไม่ครบ285.08
รจ.จ.สุพรรณบุรี ครบ82,247.01ครบ611.97
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีครบ775.00ครบ63.65
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีครบ2,301.00ครบ150.10
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีครบ14,902.00ครบ427.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีครบ982.00ครบ198.13
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครบ4,053.00ครบ258.83
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีครบ1,717.50ครบ199.50
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีครบ3,456.00ครบ430.60
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ3,933.00ไม่ครบ288.68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ครบ7,352.17ครบ199.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3ครบ11,028.65ครบ5,253.48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ครบ15,344.09ครบ323.80
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีไม่ครบ4,103.00ไม่ครบ261.90
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ7,456.00ไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองไม่ครบ11,562.59ไม่ครบ115.43
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีไม่ครบ77,941.17ไม่ครบ611.06
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไม่ครบ26,545.12ไม่ครบ353.74
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครบ3,304.70ครบ399.37
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครบ10,650.00ครบ135.52
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ1,109.00ไม่ครบ455.34
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ6,943.00ไม่ครบ1,468.23
รวม