สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครครบ1,067.00ครบ81.45
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครครบ1,540.00ครบ56.46
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครครบ2,136.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1ครบ11,303.80ครบ273.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2ครบ5,045.15ครบ437.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1ครบ4,844.49ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครครบ6,992.10ครบ554.14
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครครบ1,037.00ครบ195.70
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาครครบ2,159.00ครบ206.35
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครครบ955.00ครบ27.15
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครครบ1,103.00ครบ63.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครครบ2,793.00ครบ201.72
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครครบ2,027.00ครบ40.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครครบ2,995.74ครบ426.27
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครครบ20,521.71ครบ27.07
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครครบ1,959.00ครบ166.20
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครครบ983.00ครบ27.15
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครครบ811.00ครบ244.36
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครครบ3,741.16ครบ205.20
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครครบ36,904.00ครบ361.50
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครครบ1,643.00ครบ0.95
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครครบ11,080.28ครบ62.44
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครครบ1,219.00ครบ43.70
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครครบ1,649.00ครบ95.03
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครครบ2,308.00ครบ152.05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครครบ1,604.00ครบ493.06
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครครบ3,195.00ครบ57.12
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครครบ1,867.00ครบ156.11
รจจ.สมุทรสาคร ครบ58,572.00ครบ455.96
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ครบ2,010.61ครบ1,118.09
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครครบ1,360.00ครบ142.39
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครครบ14,640.67ครบ333.03
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาครครบ4,421.00ครบ168.15
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครครบ3,943.00ครบ419.89
สปส.จ.สมุทรสาครครบ15,072.00ครบ449.37
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครครบ1,712.00ครบ0.95
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครครบ4,076.12ครบ278.23
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครครบ5,785.33ครบ171.29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครครบ8,512.06ครบ193.27
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงครามครบ2,373.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครครบ3,762.08ครบ461.98
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วครบ14,100.00ครบ267.37
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครครบ47,520.00ครบ496.18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครครบ12,084.14ครบ841.30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครบ2,805.60ครบ709.17
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครครบ837.21ครบ208.22
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครครบ25,805.01ครบ3,167.90
รวม