สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองครบ621.00ครบ116.21
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองครบ1,320.00ครบ65.98
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองครบ1,721.00ครบ86.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทองครบ11,117.35ครบ378.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโยครบ454.00ครบ45.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมกครบ392.00ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทองครบ332.00ครบ45.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทองครบ1,885.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญครบ818.00ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้ครบ232.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหาครบ426.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองครบ3,143.64ครบ54.06
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองครบ1,101.00ครบ176.70
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทองครบ1,649.00ครบ438.90
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองครบ490.00ครบ218.92
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองครบ888.00ครบ0.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองครบ2,380.00ครบ656.75
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองครบ3,108.86ครบ84.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองครบ1,338.00ครบ423.56
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองครบ14,687.79ครบ197.44
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองครบ1,076.00ครบ237.02
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทองครบ755.00ครบ27.02
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทองครบ448.00ครบ51.36
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองครบ2,493.00ครบ280.80
สำนักงานจังหวัดอ่างทองครบ23,047.00ครบ983.60
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทองครบ3,412.00ครบ673.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองครบ2,344.40ครบ184.38
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองครบ9,750.70ครบ44.11
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองครบ1,908.00ครบ353.79
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองครบ1,989.00ครบ237.50
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองครบ1,232.00ครบ40.20
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองครบ2,282.00ครบ108.11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองครบ1,540.00ครบ134.71
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ครบ41,457.24ครบ553.47
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองครบ579.00ครบ33.39
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองครบ4,077.00ครบ221.49
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองครบ598.00ครบ76.10
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองครบ4,523.61ครบ183.19
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองครบ2,984.00ครบ128.37
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองครบ3,166.00ครบ89.19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองครบ13,692.03ครบ155.68
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองครบ7,696.20ครบ398.91
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองครบ12,958.00ครบ377.26
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญครบ12,303.00ครบ190.95
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองครบ16,938.57ครบ949.88
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ครบ1,556.00ครบ113.48
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองครบ786.00ครบ190.48
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองครบ8,460.99ครบ1,814.37
รวม