สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ898.00ครบ55.50
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ครบ6,324.00ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ครบ3,308.88ครบ48.59
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,709.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ครบ6,587.92ครบ982.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรีครบ511.00ครบ54.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแกครบ320.00ครบ59.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานครบ582.00ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อยครบ248.00ครบ133.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรีครบ1,070.00ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ครบ856.80ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอดครบ196.00ครบ61.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหินครบ1,193.00ครบ95.00
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ครบ6,391.18ครบ137.93
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ครบ4,844.19ครบ499.22
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินครบ1,201.50ครบ210.43
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพานครบ566.00ครบ80.83
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,361.40ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,615.00ครบ272.66
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ806.00ครบ115.64
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ428.20ครบ192.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ3,356.70ครบ973.06
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,630.20ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,460.12ครบ182.40
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,102.50ครบ0.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ7,808.00ครบ541.63
ท่าอากาศยานหัวหินครบ62,280.15ครบ146.89
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)ครบ6,305.35ครบ3,306.20
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,617.00ครบ5.79
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ750.00ครบ0.95
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)ครบ966.00ครบ0.95
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)ครบ5,034.00ครบ0.95
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ406.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ397.00ครบ120.93
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,886.20ครบ563.88
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,590.00ครบ405.30
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ3,457.00ครบ407.67
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,376.97ครบ195.42
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ5,561.54ครบ80.99
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ครบ8,830.01ครบ600.40
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,118.06ครบ160.63
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,008.50ครบ429.65
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,708.00ครบ0.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,344.35ครบ128.51
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ5,209.66ครบ45.17
สพ.ประจวบคีรีขันธ์ครบ1,668.00ครบ254.58
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครบ43,835.53ครบ483.17
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ485.00ครบ2.85
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,506.50ครบ53.19
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ครบ29.08ครบ185.75
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ969.00ครบ229.95
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ4,255.54ครบ591.15
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,372.45ครบ103.66
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ2,994.00ครบ2.85
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ133,120.00ครบ1,436.76
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ครบ9,125.83ครบ598.26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ครบ9,893.41ครบ327.47
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ2,826.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ครบ3,729.00ครบ287.18
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ1,501.17ครบ237.50
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานครบ12,248.00ครบ211.13
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีครบ9,957.64ครบ473.86
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครบ17,477.00ครบ1,173.83
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ครบ30,734.54ครบ206.30
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ14,987.00ครบ967.20
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครบ2,129.00ครบ298.39
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ581.00ครบ102.04
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครบ25,913.00ครบ2,650.00
รวม