สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ครบ521.00ครบ68.44
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ครบ1,154.00ครบ7.20
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ครบ2,603.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ครบ4,381.43ครบ354.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตาครบ300.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนมครบ390.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อมครบ660.00ครบ80.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยาครบ381.00ครบ49.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ครบ794.00ครบ117.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลองครบ508.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึกครบ860.00ครบ30.41
ด่านศุลกากรกระบี่ครบ3,452.70ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ครบ1,979.07ครบ174.33
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อมครบ521.00ครบ276.26
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ครบ1,484.30ครบ161.46
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ครบ1,647.00ครบ306.57
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ครบ2,181.00ครบ251.25
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ครบ1,338.00ครบ109.25
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ครบ887.00ครบ217.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ครบ2,382.00ครบ543.75
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ครบ1,655.40ครบ328.69
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ครบ3,218.24ครบ690.36
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)ครบ1,519.00ครบ206.01
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ครบ10,552.54ครบ233.70
ท่าอากาศยานกระบี่ครบ558,375.88ครบ299.10
สำนักงานทางหลวงที่ 17ครบ15,740.64ครบ4,997.95
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)ครบ9,361.92ครบ646.00
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ครบ1,145.10ครบ375.73
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ครบ978.00ครบ100.19
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ครบ848.00ครบ79.96
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ครบ2,235.00ครบ275.90
สำนักงานจังหวัดกระบี่ครบไม่ครบครบ1,845.03
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ครบ2,371.00ครบ304.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ครบ1,838.00ครบ0.95
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ครบ8,946.20ครบ79.07
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ครบ1,730.00ครบ297.68
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ครบ2,467.17ครบ378.44
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ครบ2,205.00ครบ88.51
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ครบ1,502.00ครบ319.20
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ครบ1,919.00ครบ209.20
เรือนจำจังหวัดกระบี่ครบ13,036.00ครบ395.55
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ครบ1,226.44ครบ49.85
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ครบ2,874.00ครบ100.70
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ไม่ครบ4,898.20ไม่ครบ403.55
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ครบ1,957.00ครบ176.20
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ครบ3,955.96ครบ273.60
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ครบ1,864.00ครบ36.43
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ครบ3,796.47ครบ291.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ครบ8,696.41ครบ389.42
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ครบ2,034.90ครบ470.25
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมครบ10,285.00ครบ227.51
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกครบ20.35ครบ675.98
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ครบ20,592.00ครบ1,226.77
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ครบ49,978.00ครบ479.75
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ครบ1,768.45ครบ314.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ครบ809.00ครบ76.64
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม