สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาครบ3,942.10ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงาครบ16,273.70ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาครบ2,658.63ครบ92.81
สำนักงานคลังจังหวัดพังงาครบ1,873.10ครบ26.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปงครบ223.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาวครบ275.00ครบ14.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่งครบ146.00ครบ61.76
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่าครบ754.50ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุดครบ368.00ครบ52.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ58.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าครบ1,796.50ครบ142.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาครบ5,834.00ครบ150.27
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงาครบ2,062.19ครบ415.15
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาครบ796.00ครบ216.71
สำนักงานประมงจังหวัดพังงาครบ954.00ครบ75.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาไม่ครบ1,863.00ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาครบ1,540.75ครบ215.36
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบ5,688.69ไม่ครบ230.66
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาครบ655.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาครบ650.00ครบ145.83
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาครบ1,776.00ครบ501.52
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาครบ2,477.00ครบ440.39
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบ1,326.00ไม่ครบ88.52
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาครบ3,888.34ครบ53.06
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาครบ1,363.00ครบ670.95
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาครบ2,985.09ครบ255.98
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบ194.18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาครบ1,424.48ครบ80.48
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงาครบ1,232.00ครบ397.76
รจจ.พังงา ครบ110,970.00ครบ525.56
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ758.00ไม่ครบ87.12
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาครบ2,534.00ครบ163.86
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาครบ3,757.00ครบ91.12
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาครบ828.00ครบ107.35
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาครบ5,586.79ครบ260.13
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาครบ7,285.54ครบ311.68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองครบ6,508.62ครบ166.06
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาครบ3,279.60ครบ404.29
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าไม่ครบ10,238.00ไม่ครบ556.40
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองครบ8,110.01ครบ135.85
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพังงาครบ50,267.00ครบ439.24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาครบ13,267.89ครบ1,239.65
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ครบ951.00ครบ230.94
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาครบ10,488.00ครบ2,453.75
รวม