สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตครบ652.00ครบ285.00
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตครบ7,836.00ครบ353.05
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ473.50
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตครบ4,800.00ครบ99.86
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตครบ1,638.00ครบ79.53
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตครบ13,022.88ครบ326.27
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้ครบ1,202.00ครบ59.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลางครบ914.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1ครบ3,210.00ครบ59.79
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ครบ1,580.00ครบ95.08
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ32.33
ด่านศุลกากรภูเก็ตครบ5,083.00ครบ107.35
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตครบ5,840.00ครบ636.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครบ1,517.00ครบ184.49
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ตครบ1,364.00ครบ244.05
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตครบ1,912.50ครบ55.84
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตครบ1,212.00ครบ107.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตครบ1,530.00ครบ480.25
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตครบ1,582.00ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตครบ1,607.00ครบ150.43
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตครบ1,936.00ครบ61.59
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตครบ22,145.37ครบ0.95
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครบ2,336.00ครบ106.72
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)ครบ3,372.00ครบ386.46
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครบ18,496.21ครบ195.55
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ครบ824.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตครบ573.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตครบ230.10ครบ132.34
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตครบ3,062.00ครบ211.70
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตครบ51,737.00ครบ1,682.58
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตครบ4,469.00ครบ346.29
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตครบ848.39ครบ200.58
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตครบ12,227.76ครบ0.95
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตครบ3,008.00ครบ58.90
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครบ807.00ครบ96.99
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตครบ849.00ครบ150.18
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตครบ4,905.00ครบ96.66
สพ.ภูเก็ตครบ4,292.70ครบ109.23
รจจ.ภูเก็ต ครบ122,868.10ครบ1,008.53
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตครบ354.00ครบ45.59
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตครบ6,218.43ครบ162.23
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตครบ4,694.00ครบ249.73
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตครบ1,881.30ครบ109.94
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตครบ8,139.60ครบ234.90
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตครบ1,962.50ครบ92.54
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตครบ2,279.00ครบ97.34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตครบ12,226.00ครบ258.49
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตครบ2,795.00ครบ122.00
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตครบ28,483.60ครบ161.50
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตครบ10,644.01ครบ86.61
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครบ33,524.00ครบ165.48
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครบ12,048.00ครบ768.28
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ครบ1,105.00ครบไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตครบ372.00ครบ98.95
ตำรวจภูธรภาค 8 ครบ37,511.51ครบ1,814.56
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครบไม่ครบครบไม่ครบ
รวม