สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ214.00ครบ173.95
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานีครบ12,039.00ครบ93.60
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีครบ16,311.84ครบ229.50
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยครบ1,724.00ครบ25.61
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ48,540.44ครบ481.66
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีครบ14,340.00ครบ360.48
สำนักงานคลังเขต 8ครบ1,650.00ครบ2.85
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ1,972.00ครบ25.57
สำนักงานสรรพากรภาค 11ครบ4,707.58ครบ222.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานีครบ12,988.46ครบ686.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2ครบ5,382.44ครบ344.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์ครบ317.00ครบ50.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงันครบ570.00ครบ50.43
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยครบ694.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคมครบ90.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซาครบ290.00ครบ64.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรีครบ276.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยาครบ703.00ครบ58.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสักครบ364.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉางครบ312.00ครบ61.11
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะครบ200.00ครบ47.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุนครบ681.00ครบ56.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิมครบ421.00ครบ34.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสารครบ491.00ครบ47.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมครบ215.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสงครบ698.00ครบ53.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานีครบ2,047.00ครบ67.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระครบ903.00ครบ54.85
ด่านศุลกากรเกาะสมุยครบ21,500.00ครบ300.47
ด่านศุลกากรบ้านดอนครบ5,937.00ครบ79.80
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8ครบ9,095.34ครบ871.15
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีครบ9,290.94ครบ596.60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยครบ2,002.00ครบ142.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพินครบ2,045.10ครบ334.40
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯครบ1.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระครบ899.00ครบ525.35
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,120.00ครบ283.10
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,307.25ครบ311.60
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10ครบ2,743.92ครบ143.45
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ1,041.00ครบ91.20
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ772.00ครบ312.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ครบ4,086.83ครบ479.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,692.40ครบ665.00
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11ครบ4,152.60ครบ590.45
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,380.01ครบ1,039.30
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,540.40ครบ300.16
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ250.00ครบ694.55
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,524.00ครบ559.39
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8ครบ1,839.74ครบ28.72
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครบ323,302.63ครบ950.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)ครบ8,306.66ครบ356.25
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,210.00ครบ288.80
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)ครบ5,189.36ครบ223.65
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ครบ7,550.31ครบ225.81
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10ครบ7,379.40ครบ1,580.20
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสงครบ700.00ครบ69.32
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)ครบ915.00ครบ0.95
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบ2.85
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)ครบ1,263.00ครบ0.95
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ904.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ621.00ครบ153.90
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ48,941.00ครบ1,329.05
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ1,247.00ครบ46.80
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,573.00ครบ267.90
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ10,067.20ครบ40.38
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานีครบ12,618.99ครบ2,451.00
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,917.00ครบ789.45
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,852.00ครบ435.10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,288.00ครบ304.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,207.00ครบ976.60
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,699.10ครบ160.83
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 ครบ15,176.00ครบ254.99
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ10,842.00ครบ242.25
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีครบ79,870.53ครบ1,667.20
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8ครบ13,326.00ครบ442.70
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,951.00ครบ128.94
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,814.00ครบ278.35
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานีครบ15,158.00ครบ269.24
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,184.00ครบ182.27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ8,268.23ครบ495.90
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบ1,533.38
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ3,917.44ครบ512.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ครบ8,027.40ครบ302.80
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ครบ9,232.00ครบ301.54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ครบ16,760.96ครบ253.34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรครบ9,636.96ครบ267.60
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ2,820.38ครบ137.75
สอนคนตาบอดภาคใต้ครบ5,890.50ครบ447.00
วิทยาลัยการอาชีพไชยาครบ18,521.00ครบ569.52
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระครบ15,684.00ครบ335.37
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีครบ23,752.99ครบ185.50
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครบ46,793.00ครบ736.60
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีครบ12,634.00ครบ275.50
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีครบ5,382.82ครบ465.50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ25,990.43ครบ2,031.50
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีครบ21,018.00ครบ226.28
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ248.78
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบ2,517.00ครบ487.40
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)ครบ10,773.00ครบ661.84
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)ครบ999.00ครบ48.56
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ701.00ครบ189.93
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบ16,379.00ครบ2,927.87
รวม