สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครบ605.60ครบไม่ครบ
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ506.10ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนองครบ11,666.23ครบ53.60
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองครบ3,106.92ครบ128.63
สำนักงานคลังจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนองครบ8,610.00ครบ348.21
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรีครบ196.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์ครบ219.00ครบ54.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนองครบ610.00ครบ60.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่นครบ128.00ครบ0.95
ด่านศุลกากรระนองไม่ครบ8,513.63ไม่ครบ0.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองครบ4,399.28ครบ331.21
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรีครบ392.00ครบ183.35
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนองครบ2,251.30ครบ201.98
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองครบ1,239.30ครบ93.05
สำนักงานประมงจังหวัดระนองครบ1,084.00ครบ370.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองครบ1,013.00ครบ307.06
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองครบ1,651.00ครบ72.04
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองครบ660.00ครบ202.86
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)ครบ335.99ครบ88.97
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองไม่ครบ5,092.73ไม่ครบ117.91
ท่าอากาศยานระนองครบ43,160.00ครบ347.85
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองไม่ครบ1,099.00ไม่ครบ28.21
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดระนองครบ906.70ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองครบ624.80ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองครบ1,800.00ครบ65.55
สำนักงานจังหวัดระนองครบ22,757.30ครบ235.75
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนองครบ3,802.50ครบ327.21
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองครบ847.30ครบ33.68
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนองครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองครบ1,492.50ครบ175.05
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองครบ3,233.09ครบ315.60
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองไม่ครบ1,369.50ไม่ครบ152.74
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองครบ1,419.00ครบ54.28
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนองครบ1,345.20ครบ59.46
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองครบ2,012.00ครบ394.82
รจจ.ระนอง ครบ27,158.03ครบ353.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองครบ437.20ครบ66.99
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองครบ3,918.00ครบ200.99
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองครบ6,196.00ครบ256.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองครบ417.00ครบ164.27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองครบ4,186.07ครบ287.74
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองครบ1,306.99ครบ153.02
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนองครบ1,379.00ครบ358.09
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองครบ9,344.99ครบ306.35
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองครบ3,031.00ครบ244.15
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีครบ9,899.99ครบ206.02
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองครบ6,756.86ครบ582.75
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบ15,869.01ไม่ครบ360.55
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองไม่ครบ13,110.03ไม่ครบ922.88
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ครบ1,234.97ครบ435.30
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองครบ1,288.00ครบ127.32
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม