สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรครบ654.00ครบ120.70
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรครบ2,113.20ครบ53.65
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรครบ2,793.00ครบ51.22
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรครบ1,557.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรครบ8,301.80ครบ722.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะครบ340.00ครบ45.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกครบ505.00ครบ53.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิวครบ196.00ครบ26.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะครบ92.00ครบ10.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรครบ1,006.00ครบ16.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมครบ441.00ครบ87.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวีครบ351.00ครบ52.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวนครบ857.00ครบ67.05
ด่านศุลกากรชุมพรครบ6,129.00ครบ115.14
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรครบ5,159.43ครบ745.02
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรครบ912.00ครบ177.03
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรครบ1,986.00ครบ102.25
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรครบ447.00ครบ26.87
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ครบ7,837.61ครบ1,904.75
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรครบ1,549.00ครบ57.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรครบ2,001.00ครบ749.14
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรครบ2,613.98ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรครบ2,142.00ครบ186.85
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรครบ2,015.00ครบ124.73
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรครบ9,764.74ครบ462.97
ท่าอากาศยานชุมพรครบ33,437.00ครบ141.50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรครบ1,475.00ครบ222.62
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรครบ5,266.00ครบ1.90
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ31.77
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรครบ847.00ครบ36.48
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรครบ332.00ครบ170.32
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรครบ2,297.00ครบ304.65
สำนักงานจังหวัดชุมพรครบ40,141.70ครบ1,549.32
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรครบ1,564.00ครบ235.21
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรครบ1,585.00ครบ80.47
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรครบ9,660.62ครบ117.56
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรครบ1,797.00ครบ530.27
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรครบ2,057.80ครบ491.68
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรครบ1,378.00ครบ0.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรครบ1,223.00ครบ184.25
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรครบ2,579.07ครบ0.95
สพ.ชุมพรครบ1,973.00ครบ290.40
รจจ.ชุมพร ครบ30,690.00ครบ305.35
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรครบ443.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครบ2,872.00ครบ83.60
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรครบ869.00ครบ102.60
สปส.จ.ชุมพรครบ5,544.00ครบ303.05
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรครบ853.00ครบ166.32
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรครบ1,957.60ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรครบ3,576.53ครบ380.71
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ครบ8,436.00ครบ289.66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ครบ9,175.21ครบ138.70
ชุมพรปัญญานุกูลครบ10,387.52ครบ518.45
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรครบ1,716.00ครบ303.34
วิทยาลัยการอาชีพชุมพรครบ9,955.19ครบ513.31
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะครบไม่ครบครบ377.62
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนครบ14,512.00ครบ410.84
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรครบ33,292.00ครบ117.80
วิทยาลัยเทคนิคชุมพรครบ36,456.00ครบ526.30
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ครบ15,188.00ครบ305.78
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรครบ15,129.00ครบ390.00
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ครบ1,780.00ครบ214.54
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรครบ471.00ครบ214.56
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรครบ8,848.00ครบ2,577.16
รวม