สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีครบ5,381.00ครบ102.21
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรีครบ14,776.00ครบ1,205.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญครบ459.00ครบ3.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรงครบ472.00ครบ62.96
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาลครบ670.00ครบ56.66
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้งครบ521.00ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวงครบ449.00ครบ36.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่ครบ568.00ครบ42.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคมครบ608.00ครบ44.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรีครบ0.00ครบ48.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิครบ164.00ครบ6.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์ครบ607.00ครบ3.34
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงครบ242.00ครบ55.86
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบ5,248.40ไม่ครบ387.01
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไม่ครบ996.00ไม่ครบ52.16
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรีครบ1.00ครบ298.33
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7ครบ1,290.00ครบ353.41
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,519.00ไม่ครบ244.08
สำนักงานชลประทานที่ 10ครบ29,741.00ครบ3,184.35
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีครบ1,562.40ครบ43.34
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบ4,649.00ไม่ครบ156.08
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบ15,537.00ไม่ครบ741.32
สำนักงานทางหลวงที่ 11ครบ15,303.00ครบ3,308.85
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรีครบ645.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีครบ862.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีครบ3,298.07ครบ591.49
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ8,928.00ไม่ครบ703.64
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีครบ2,980.00ครบ180.50
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีครบ2,167.00ครบ344.68
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีครบ6,856.48ครบ33.37
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีครบ2,681.00ครบ264.95
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบ102.89
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีครบ2,927.40ครบ351.81
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีครบ4,029.50ครบ56.06
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีครบ2,456.16ครบ270.75
รจก.ลพบุรี ครบ50,985.08ครบ465.70
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีครบ759.00ครบ174.86
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีครบ1,217.39ครบ89.38
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีครบ3,699.00ครบ87.40
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีครบ10.00ครบ252.76
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีครบ4,614.48ครบ94.25
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีครบ2,457.14ครบ366.25
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรีครบ6,405.20ครบ715.05
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบ6,669.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ครบ18,487.80ครบ597.92
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ครบ10,132.00ครบ436.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6ไม่ครบ8,764.24ไม่ครบ520.19
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงครบ9,337.00ครบ312.98
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไม่ครบ74,560.00ไม่ครบ478.62
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ8,128.00ไม่ครบ905.48
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครบ2,232.75ครบ185.60
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครบ1,426.26ครบ279.21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ20,922.99ไม่ครบ1,281.55
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ครบ2,687.00ครบ35.21
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีครบ1,214.10ครบ297.68
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีครบ17,241.62ครบ5,905.51
รวม