สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังครบ726.00ครบ128.51
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรังไม่ครบ9,432.07ไม่ครบ107.29
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังครบ1,532.00ครบ132.05
สำนักงานคลังจังหวัดตรังครบ2,286.00ครบ40.23
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรังครบ3,884.26ครบ563.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตังครบ720.00ครบ64.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยงครบ243.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียนครบ286.00ครบ64.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรังครบ797.00ครบ61.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาวครบ357.00ครบ64.37
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎาครบ233.00ครบ53.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษครบ387.00ครบ56.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกาครบ371.00ครบ89.84
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอดครบ613.00ครบ64.38
ด่านศุลกากรกันตังครบ4,190.79ครบ61.75
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรังครบ4,924.80ครบ371.45
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังครบ1,713.00ครบ202.50
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรังไม่ครบ1,607.00ไม่ครบ420.73
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังครบ472.00ครบ98.80
สำนักงานประมงจังหวัดตรังครบ744.00ครบ230.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังไม่ครบ1,257.00ไม่ครบ456.00
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังครบ1,747.00ครบ190.87
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังครบ2,978.92ครบไม่ครบ
ส.ป.ก.ตรังไม่ครบ2,865.69ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังไม่ครบ10,085.75ไม่ครบ111.15
ท่าอากาศยานตรังครบ130,552.00ครบ331.05
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังครบ2,063.00ครบ203.31
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรังครบ3,396.91ครบ2.85
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ครบ2,201.00ครบ21.46
สำนักงานสถิติจังหวัดตรังครบ623.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังครบ763.50ครบ94.48
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังครบ2,247.00ครบ192.85
สำนักงานจังหวัดตรังครบ27,500.00ครบ2,236.50
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังครบ3,655.00ครบ129.20
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังไม่ครบ877.00ไม่ครบ144.16
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังครบ10,745.90ครบ168.15
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังครบ1,113.00ครบ527.25
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังครบ3,110.00ครบ478.80
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังครบ1,660.00ครบ238.45
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังครบ2,214.00ครบ168.09
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังครบ2,664.00ครบ0.95
สพ.ตรังครบ8,406.00ครบ216.81
รจจ.ตรัง ครบ48,516.00ครบ662.00
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังครบ550.00ครบ146.30
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังครบ1,688.00ครบ141.55
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังไม่ครบ5,248.90ไม่ครบ122.55
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังครบ821.00ครบ239.40
สปส.จ.ตรังไม่ครบ3,994.00ไม่ครบ268.85
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังครบ870.00ครบ342.95
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังครบ4,741.47ครบ203.75
สำนักงานกศน.จังหวัดตรังครบ3,855.23ครบ296.35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ครบ10,815.18ครบ261.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ครบ9,579.83ครบ297.35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ครบ7,915.41ครบ601.90
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4ครบ4,516.53ครบ207.10
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไม่ครบ6,491.00ไม่ครบ214.70
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคตรังไม่ครบ43,151.00ไม่ครบ457.40
วิทยาลัยสารพัดช่างตรังไม่ครบ14,905.86ไม่ครบ71.90
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรังครบ21,751.00ครบ177.01
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ครบ1,424.00ครบ343.39
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังครบ616.00ครบ154.22
ตำรวจภูธรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบไม่ครบ3,784.94
รวม