สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงครบ783.00ครบ114.09
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงครบ1,438.96ครบ82.10
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงครบ4,298.00ครบ152.25
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงครบ1,720.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุงครบ5,228.60ครบ679.76
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสนครบ375.00ครบ26.37
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน ครบ388.00ครบ37.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมดครบ376.00ครบ46.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้วครบ130.00ครบ40.16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูนครบ435.00ครบ43.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอนครบ197.00ครบ51.39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอมครบ302.00ครบ53.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพตครบ160.00ครบ53.69
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงครบ5,508.77ครบ418.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมดครบ739.00ครบ389.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ครบ1,055.00ครบ195.25
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุงครบ2,226.00ครบ380.63
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงครบ855.00ครบ259.85
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงครบ877.00ครบ113.99
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงครบ1,845.00ครบ691.60
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงครบ1,669.00ครบ147.53
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงครบ3,803.00ครบ419.58
ส.ป.ก. พัทลุงครบ2,083.80ครบ309.29
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงครบ8,372.41ครบ290.33
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงครบ2,273.70ครบ133.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงครบ960.00ครบ67.30
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุงครบ273.00ครบ28.57
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงครบ1,031.00ครบ153.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงครบ2,574.99ครบ178.60
สำนักงานจังหวัดพัทลุงครบ4,160.00ครบ674.71
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุงครบ3,035.00ครบ292.35
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงครบ1,521.00ครบ0.95
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงครบ7,682.44ครบ174.05
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงครบ420.00ครบ194.75
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงครบ2,718.00ครบ114.00
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงครบ3,212.00ครบ40.23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงครบ2,021.00ครบ199.97
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุงครบ2,855.20ครบ29.83
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงครบ1,201.00ครบ273.97
ทสป.บ้านนาวง ครบ9,583.01ครบ370.50
เรือนจำกลางพัทลุง ครบ32,184.72ครบ423.58
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงครบ751.00ครบ60.00
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงครบ1,951.36ครบ105.03
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงไม่ครบ6,702.01ไม่ครบ256.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงครบ990.75ครบ192.93
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงครบ3,459.63ครบ280.68
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงครบ832.00ครบ231.33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ครบ9,452.33ครบ199.50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2ครบ8,526.69ครบ444.45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงครบ1,985.00ครบ136.25
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงครบ3,355.10ครบ273.20
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนครบ283.92ครบ18,285.50
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ครบ10,910.00ครบ501.19
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงครบ12,841.40ครบ1,163.53
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมครบ11,244.00ครบ51.00
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงครบ65,460.00ครบ272.93
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงครบ10,131.18ครบ118.10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงครบ19,452.00ครบ278.50
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ครบ1,492.26ครบ217.34
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงครบ878.00ครบ205.56
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครบ10,977.00ครบ462.67
รวม