สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีครบ320.00ครบ141.55
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานีครบ6,261.41ครบ18.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีครบ3,928.02ครบ230.65
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานีครบ2,223.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานีครบ10,465.00ครบ218.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อครบ199.00ครบ120.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์ครบ672.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดงครบ311.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระครบ319.00ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอครบ183.00ครบ85.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานีครบ1,337.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลานครบ203.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่นครบ132.00ครบ152.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรังครบ445.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่งครบ218.00ครบ61.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรีครบ233.00ครบ149.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิกครบ148.00ครบ57.00
ด่านศุลกากรปัตตานีครบ4,655.21ครบ132.05
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีครบ1,746.00ครบ647.90
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอครบ782.00ครบ123.50
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีครบ1,840.00ครบ389.36
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานีครบ1,920.00ครบ481.65
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีครบ951.00ครบ155.80
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีครบ792.00ครบ243.20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีครบ109.00ครบ676.66
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีครบ2,307.84ครบ171.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีครบ3,783.35ครบ364.75
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานีครบ1,107.72ครบ99.35
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีครบ10,869.01ครบ80.56
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีครบ2,171.50ครบ26.86
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานีครบ763.00ครบ31.31
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานีครบ900.00ครบ33.25
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีครบ534.00ครบ398.05
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีครบ3,327.80ครบ44.65
สำนักงานจังหวัดปัตตานีครบ34,152.99ครบ1,310.10
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีครบ3,585.00ครบ171.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีครบ220.00ครบ96.67
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีครบ6,464.39ครบ101.65
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานีครบ2,269.00ครบ22.80
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีครบ1,080.00ครบ266.00
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีครบ1,360.00ครบ107.35
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีครบ2,074.30ครบ152.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีครบ2,453.70ครบ134.77
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีครบ9,185.01ครบ0.95
เรือนจำกลางปัตตานีครบ1.00ครบ569.56
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีครบ2,306.00ครบ161.11
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีครบ2,604.98ครบ120.84
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานีครบ5,784.00ครบ394.70
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีครบ966.90ครบ98.50
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีครบ6,675.39ครบ561.45
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีครบ1,401.00ครบ331.01
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีครบ2,326.09ครบ302.15
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานีครบ4,679.37ครบ178.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ครบ7,601.04ครบ269.80
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ครบ9,141.91ครบ604.15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ครบ7,438.63ครบ240.40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีครบ1,436.02ครบ603.52
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีครบ5,647.96ครบ442.70
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีครบ18,108.00ครบ227.50
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีครบ10,125.00ครบ242.69
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีครบ21,855.00ครบ581.40
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครบ14,514.00ครบ1,125.75
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีครบ19,308.60ครบ0.95
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีครบ25,276.00ครบ238.80
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีครบ12,508.47ครบ871.51
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ครบ1,623.60ครบ100.65
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีครบ780.00ครบ530.67
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีครบ9,709.25ครบ2,800.00
รวม