สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสครบ1,009.00ครบ287.99
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาสครบ1.00ครบ33.66
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสครบ10,365.99ครบ113.25
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสครบ4,831.23ครบ186.20
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสครบ2,260.00ครบ68.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาสครบ10,212.00ครบ710.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะครบ1.00ครบ52.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้องครบ200.00ครบ71.05
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบครบ846.00ครบ80.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะครบ288.00ครบ72.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอครบ237.00ครบ67.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะครบ347.00ครบ72.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะครบ498.00ครบ72.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้งครบ388.00ครบ40.04
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาครครบ359.00ครบ65.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีรินครบ82.00ครบ26.77
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลกครบ820.00ครบ66.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดีครบ342.00ครบ71.98
ด่านศุลกากรตากใบครบ15,771.80ครบ0.90
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกครบ27,062.11ครบ631.76
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสครบ6,273.00ครบ447.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะครบ2,108.10ครบ261.25
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาสครบ1.00ครบ247.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลกครบ1,002.60ครบ371.45
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสครบ1,380.20ครบ26.81
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสครบ4,459.00ครบ502.55
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสครบ851.00ครบ78.85
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสครบ1,197.80ครบ369.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสครบ2,084.42ครบ558.60
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสครบ1,869.20ครบ21.85
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสครบ2,268.00ครบ719.20
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสครบ1,304.70ครบ50.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสครบ13,604.27ครบ53.55
ท่าอากาศยานนราธิวาสครบ96,898.64ครบ47.50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสครบ1,677.00ครบ205.14
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสครบ1,484.00ครบ31.23
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสครบ429.00ครบ26.59
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาสครบ688.00ครบ58.99
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสครบ2,397.60ครบ103.82
สำนักงานจังหวัดนราธิวาสครบ22,846.00ครบ3,138.46
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสครบ4,175.00ครบ2,082.87
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสครบ1,308.00ครบ93.51
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสครบ8,103.00ครบ248.54
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาสครบ1,082.00ครบ228.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสครบ3,303.00ครบ467.40
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสครบ7,184.00ครบ459.50
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสครบ2,433.00ครบ121.08
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสครบ2,165.00ครบ56.95
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสครบ5,436.00ครบ177.95
รจจ.นราธิวาส ครบ91,756.86ครบ173.29
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสครบ2,254.00ครบ70.79
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสครบ3,637.00ครบ212.06
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสครบ577.00ครบ357.53
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสครบ1,479.00ครบ192.53
สปส.จ.นราธิวาสครบ4,625.72ครบ449.35
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสครบ2,073.00ครบ298.99
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสครบ3,928.22ครบ284.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ครบ11,185.74ครบ149.72
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ครบ8,172.24ครบ792.30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ครบ8,059.73ครบ425.96
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสครบ5,964.60ครบ57.64
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสครบ3,194.00ครบ224.98
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกครบ14,963.81ครบ531.79
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสครบ6,540.00ครบ467.80
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสครบ13,925.74ครบ1,799.20
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ครบ1,477.88ครบ184.81
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครบ1,541.60ครบ160.94
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสครบ11,492.00ครบ4,826.00
รวม