สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬครบ394.00ครบ106.32
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ครบ6,471.42ครบ172.98
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬครบ1,632.00ครบไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬครบ1,304.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬครบ10,296.00ครบ786.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกาครบ551.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัยครบ382.00ครบ39.89
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลงครบ236.00ครบ48.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาดครบ756.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญครบ295.00ครบ53.14
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬครบ1.00ครบ48.12
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไลครบ435.00ครบ0.95
ด่านศุลกากรบึงกาฬครบ13,308.72ครบ186.20
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬครบ5,003.35ครบ691.70
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ237.50
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬครบ2,107.00ครบ106.32
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬครบ803.00ครบ98.35
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬครบ773.00ครบ128.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ237.50
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬครบ900.00ครบ855.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬครบ10,291.79ครบ655.60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)ครบ3,174.00ครบ18.10
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬครบ6,495.25ครบ301.95
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬครบ958.00ครบ298.64
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬครบ830.00ครบไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬครบ753.00ครบ213.59
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ237.50
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ237.50
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬครบ3,733.00ครบ135.81
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ237.50
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬครบ5,421.73ครบ76.00
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬครบ134.00ครบ312.86
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬครบ2,542.00ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬครบ2,540.00ครบ384.82
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬครบ1,469.00ครบ170.21
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬครบ300.00ครบ76.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬครบ2,624.00ครบ477.11
รจจ.บึงกาฬ ครบ31,540.29ครบ207.07
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬครบ830.00ครบ59.55
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬครบ1,729.92ครบ114.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬไม่ครบ462.00ไม่ครบ184.62
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬครบ4.13ครบ179.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬครบ380.00ครบ76.00
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬครบ2,060.40ครบ777.41
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬครบ1,394.90ครบ232.75
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬครบ9,854.73ครบ435.18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬไม่ครบ7,658.15ไม่ครบ290.27
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬครบ3,700.50ครบ94.46
วิทยาลัยเทคนิคเซกาครบ3,098.59ครบ274.55
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬครบ380.00ครบ76.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬครบ15,307.00ครบ844.12
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬครบ1,513.17ครบ213.73
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬครบ339.00ครบ200.69
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬครบ10,210.00ครบ1,142.98
รวม