สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีครบ720.00ครบ164.68
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีครบ4,070.00ครบ124.45
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีครบ1,335.00ครบ34.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรีครบ5,138.08ครบ384.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจันครบ473.00ครบ59.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้างครบ486.00ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจันครบ680.00ครบ44.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรีครบ423.00ครบ36.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรีครบ803.00ครบ37.05
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรีครบ2,193.00ครบ457.59
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรีครบ1,549.00ครบ293.89
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครบ1,352.00ครบ224.60
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีครบ477.00ครบ0.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีครบ2,503.39ครบ780.79
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีครบ2,468.51ครบ265.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครบ2,590.80ครบ283.48
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีครบ7,309.08ครบ185.82
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีครบ1,361.00ครบ389.50
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีครบ877.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีครบ364.00ครบ75.04
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีครบ2,698.00ครบ267.26
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ5,570.20ไม่ครบ1,770.03
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีครบ4,787.00ครบ657.67
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีครบ2,101.00ครบ175.74
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีครบ6,969.70ครบไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีครบ1,304.00ครบ804.94
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครบ3,331.46ครบ912.12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีครบ7,676.05ครบ385.70
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีครบ1,626.00ครบ81.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรีครบ2,927.82ครบ53.19
สพ.สิงห์บุรีครบ1,598.00ครบ136.25
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีครบ639.00ครบ121.48
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,316.00ไม่ครบ100.29
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรีครบ4,216.99ครบ285.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีครบ1,178.00ครบ107.96
สปส.จ.สิงห์บุรีครบ2,953.87ครบ170.05
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีครบ3,258.89ครบ182.46
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีครบ3,059.00ครบ240.26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีครบ6,483.94ครบ401.12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองครบ6,634.09ครบ775.80
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีครบ2,211.00ครบ737.20
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบ7,425.82ไม่ครบ626.04
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีครบ16,792.00ครบ2,660.29
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2ครบ8,768.00ครบ225.78
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีครบ13,642.65ครบ806.21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ10,036.24ไม่ครบ1,019.06
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครบ1,199.00ครบ288.05
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีครบ687.00ครบ177.10
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม