สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว7,899.333,832.0051.5 %ผ่าน1,803.861,329.1426.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว57,509.5831,385.0045.4 %ผ่าน377.525.7098.5 %ผ่าน
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว14,957.969,957.0033.4 %ผ่าน2,702.121,054.5061.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว12,067.9111,277.006.6 %ไม่ผ่าน2,442.58505.7379.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว37,770.8193,666.97-148.0 %ไม่ผ่าน2,830.565,989.39-111.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,112.851,373.0055.9 %ผ่าน440.94463.35-5.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด5,341.883,968.0025.7 %ผ่าน420.60247.8641.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา5,439.313,818.0029.8 %ผ่าน643.32385.5540.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว6,842.835,789.0015.4 %ไม่ผ่าน586.21178.0969.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น6,057.234,102.0032.3 %ผ่าน394.44448.07-13.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร5,416.143,664.0032.4 %ผ่าน573.48292.3149.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ7,044.267,744.00-9.9 %ไม่ผ่าน619.92532.4514.1 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ959,625.94218,447.4177.2 %ผ่าน5,013.065,574.19-11.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว22,675.8314,387.0036.6 %ผ่าน4,039.387,570.79-87.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ13,923.9613,210.755.1 %ไม่ผ่าน1,968.42566.9671.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว9,355.736,289.8432.8 %ผ่าน1,823.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว13,363.306,118.5054.2 %ผ่าน2,362.741,431.7139.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว23,094.599,561.0058.6 %ผ่าน3,620.225,797.07-60.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว11,515.945,417.0053.0 %ผ่าน2,362.74871.7963.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว10,307.454,501.7856.3 %ผ่าน1,460.121,585.11-8.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว21,017.1417,839.0015.1 %ไม่ผ่าน3,320.826,849.50-106.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว11,696.263,139.0073.2 %ผ่าน2,845.822,460.7613.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว17,922.476,886.0061.6 %ผ่าน3,320.822,101.9436.7 %ผ่าน
ส.ป.ก. สระแก้ว26,883.3728,178.88-4.8 %ไม่ผ่าน3,806.52729.2080.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว244,678.7580,126.4867.3 %ผ่าน4,638.181,818.2660.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว35,702.907,749.6878.3 %ผ่าน2,442.582,917.84-19.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว13,720.465,549.6259.6 %ผ่าน5,700.84358.0893.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว12,627.374,764.2262.3 %ผ่าน2,362.261,403.1640.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว19,444.8221,218.70-9.1 %ไม่ผ่าน3,201.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว41,899.96335,361.75-700.4 %ไม่ผ่าน4,877.708,905.83-82.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว20,385.4230,052.00-47.4 %ไม่ผ่าน2,395.202,048.0414.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว15,868.2712,466.9121.4 %ผ่าน2,841.781,153.6059.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว22,900.3752,805.71-130.6 %ไม่ผ่าน3,799.86534.8385.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว16,572.425,959.0064.0 %ผ่าน2,173.121,697.5421.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว17,238.2324,997.50-45.0 %ไม่ผ่าน3,201.063,231.41-0.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว16,991.569,747.0042.6 %ผ่าน3,430.601,915.2344.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว16,912.5510,089.0040.3 %ผ่าน2,961.541,598.1946.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว16,754.1524,399.15-45.6 %ไม่ผ่าน2,193.08312.4585.8 %ผ่าน
สพ. สระแก้ว19,097.6213,181.0031.0 %ผ่าน2,542.381,905.5025.1 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 321,246.75223,443.0030.4 %ผ่าน3,665.413,772.53-2.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว8,709.565,542.0036.4 %ผ่าน1,945.98515.4973.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว21,795.8012,201.0044.0 %ผ่าน3,260.943,840.63-17.8 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว72,486.0034,493.2552.4 %ผ่าน8,464.802,413.7871.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว11,880.506,352.0046.5 %ผ่าน2,302.86889.3961.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว29,050.0931,270.14-7.6 %ไม่ผ่าน3,620.222,184.2539.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว14,311.199,896.0030.9 %ผ่าน2,781.903,382.08-21.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว84,236.0319,288.0177.1 %ผ่าน5,168.882,820.3445.4 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว377,552.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,256.48631.9772.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว108,102.16126,419.41-16.9 %ไม่ผ่าน11,404.623,374.5070.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 171,881.9996,551.58-34.3 %ไม่ผ่าน4,993.504,590.068.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 275,141.6173,441.092.3 %ไม่ผ่าน4,624.327,909.27-71.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว72,263.4556,577.0021.7 %ผ่าน5,019.574,142.5817.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว1,048,341.9027,866.6797.3 %ผ่าน2,023.032,133.14-5.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว182,105.94145,627.8320.0 %ผ่าน2,819.466,143.00-117.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น230,250.3064,264.8772.1 %ผ่าน4,062.124,002.951.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว234,030.78434,304.00-85.6 %ไม่ผ่าน6,202.803,149.4149.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว46,037.07101,207.82-119.8 %ไม่ผ่าน11,292.3611,394.56-0.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 14,547.2613,830.004.9 %ไม่ผ่าน2,781.90905.8367.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว9,450.345,998.0036.5 %ผ่าน2,003.461,284.6935.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว489,262.5965,509.9886.6 %ผ่าน213,748.8032,257.3484.9 %ผ่าน
รวม 4,986,769 2,707,104 45.71 % ผ่าน 397,960 178,509 55.14 % ผ่าน