สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์8,685.448,765.00-0.9 %ไม่ผ่าน2,045.58675.4567.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์592,039.0032,609.0094.5 %ผ่าน3,842.94422.4589.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์31,397.6437,736.00-20.2 %ไม่ผ่าน3,496.001,804.4748.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์13,563.24498.0096.3 %ผ่าน2,517.9659.2797.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์55,947.3084,359.60-50.8 %ไม่ผ่าน3,972.064,242.06-6.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย5,773.084,140.0028.3 %ผ่าน210.90232.21-10.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์5,769.784,486.0022.3 %ผ่าน543.96248.1454.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง5,698.142,298.0059.7 %ผ่าน443.7652.6688.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง6,073.33915.0084.9 %ผ่าน392.58334.5914.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์10,061.177,764.0022.8 %ผ่าน525.84150.0871.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด7,056.266,415.009.1 %ไม่ผ่าน295.86271.858.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ8,610.174,567.0047.0 %ผ่าน617.58234.5962.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์5,589.333,599.0035.6 %ผ่าน218.1655.6074.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี6,887.623,659.0046.9 %ผ่าน619.87257.6558.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง5,513.703,688.0033.1 %ผ่าน396.78273.5731.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก6,024.434,185.0030.5 %ผ่าน573.60248.4356.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์33,625.7543,909.63-30.6 %ไม่ผ่าน4,614.066,945.52-50.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์25,071.3423,203.007.5 %ไม่ผ่าน3,835.263,074.9619.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์16,601.1316,353.061.5 %ไม่ผ่าน2,877.541,306.2354.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์15,190.246,673.0056.1 %ผ่าน2,308.322,473.27-7.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์30,671.1114,398.6053.1 %ผ่าน4,374.545,165.57-18.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์11,365.9920,788.92-82.9 %ไม่ผ่าน2,734.14309.4088.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์28,889.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,972.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์22,808.9127,378.00-20.0 %ไม่ผ่าน3,580.26851.9876.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์64,006.9474,015.39-15.6 %ไม่ผ่าน5,392.501,802.9266.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)39,587.6764,202.37-62.2 %ไม่ผ่าน7,481.343,444.7054.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์15,879.6714,763.027.0 %ไม่ผ่าน3,026.882,131.4729.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์12,145.884,378.0064.0 %ผ่าน385.54348.739.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์13,038.666,118.1153.1 %ผ่าน2,597.80221.7891.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์10,977.885,763.0047.5 %ผ่าน2,218.561,417.4436.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์19,142.2320,633.00-7.8 %ไม่ผ่าน3,116.76387.6887.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์47,595.36319,429.00-571.1 %ไม่ผ่าน5,571.7811,694.24-109.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์38,888.3434,413.0011.5 %ไม่ผ่าน4,494.002,255.8249.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์16,693.5520,970.67-25.6 %ไม่ผ่าน3,116.703,174.62-1.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์118,653.3580,040.6032.5 %ผ่าน4,733.92891.0081.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์15,565.1516,974.01-9.1 %ไม่ผ่าน2,817.593,155.91-12.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์19,149.8520,301.07-6.0 %ไม่ผ่าน3,296.402,939.4510.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์35,038.3723,408.2133.2 %ผ่าน3,865.261,720.7455.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์35,019.7215,391.0056.1 %ผ่าน4,600.502,462.4146.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์18,662.6729,196.00-56.4 %ไม่ผ่าน2,697.54357.9686.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์205,648.0620,104.0090.2 %ผ่าน5,061.262,082.7358.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 355,291.53410,056.22-15.4 %ไม่ผ่าน5,645.243,324.2841.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์9,754.817,844.0019.6 %ไม่ผ่าน1,919.10782.7959.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์29,580.6716,173.0045.3 %ผ่าน2,638.021,882.2328.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์90,914.2246,531.0048.8 %ผ่าน8,915.502,358.9373.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์11,366.517,441.5034.5 %ผ่าน2,278.441,319.8142.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์74,500.6632,134.0656.9 %ผ่าน4,620.422,415.7447.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์25,133.5214,754.0041.3 %ผ่าน4,364.263,495.6819.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์65,652.6439,308.5440.1 %ผ่าน5,871.181,799.1969.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 192,818.63109,001.64-17.4 %ไม่ผ่าน6,022.462,775.2553.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 284,746.6864,268.6724.2 %ผ่าน6,466.141,880.0670.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 393,071.3773,985.7020.5 %ผ่าน4,560.511,509.6366.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์83,205.1653,163.9736.1 %ผ่าน5,928.724,328.1027.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์79,689.4865,012.7918.4 %ไม่ผ่าน2,802.862,289.5018.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง185,234.25106,762.0042.4 %ผ่าน2,921.103,399.78-16.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี194,175.91145,758.0024.9 %ผ่าน3,103.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง180,190.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,647.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง184,741.6993,715.6649.3 %ผ่าน3,020.883,292.37-9.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์108,020.50190,613.00-76.5 %ไม่ผ่าน12,735.1211,613.708.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 16,421.9318,228.07-11.0 %ไม่ผ่าน2,707.581,673.1438.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์12,680.699,803.0022.7 %ผ่าน2,238.461,327.3540.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์304,342.8892,850.4269.5 %ผ่าน40,191.5729,616.9026.3 %ผ่าน
รวม 3,757,061 2,729,894 27.34 % ผ่าน 235,359 151,264 35.73 % ผ่าน