สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่9,817.213,991.0059.3 %ผ่าน1,917.92412.6878.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่1,030,313.4023,449.0897.7 %ผ่าน528.60492.606.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่14,173.7127,822.54-96.3 %ไม่ผ่าน1,734.78438.4774.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่14,148.368,582.0039.3 %ผ่าน2,551.22184.8892.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่63,751.2849,922.9021.7 %ผ่าน3,226.082,056.3236.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย5,596.474,696.0016.1 %ไม่ผ่าน322.32127.3060.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่8,613.956,834.0020.7 %ผ่าน536.8268.1987.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง5,504.723,503.0036.4 %ผ่าน431.6761.7585.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง5,361.892,468.0054.0 %ผ่าน535.02114.8778.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น5,369.903,196.0040.5 %ผ่าน524.10209.0060.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง7,645.605,572.0027.1 %ผ่าน660.36144.4078.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น5,768.444,244.0026.4 %ผ่าน347.1042.7587.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่5,022.241,715.0065.9 %ผ่าน271.205.7097.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่33,197.2843,583.50-31.3 %ไม่ผ่าน3,255.2411,514.61-253.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่9,261.699,732.40-5.1 %ไม่ผ่าน1,878.001,155.8438.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่19,387.4918,609.004.0 %ไม่ผ่าน3,554.583,189.6010.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่11,890.936,573.0044.7 %ผ่าน2,635.261,161.1755.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่9,464.554,647.0050.9 %ผ่าน1,997.701,499.1925.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่29,191.2820,470.3729.9 %ผ่าน4,452.783,944.5911.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่13,103.8516,839.00-28.5 %ไม่ผ่าน3,018.041,876.8037.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่349,740.8118,178.4494.8 %ผ่าน4,400.763,377.6323.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่125,495.9957,098.8254.5 %ผ่าน4,991.701,319.2373.6 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแพร่285,080.31176,164.5638.2 %ผ่าน2,929.212,256.9323.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)148,470.66128,758.4713.3 %ไม่ผ่าน13,392.5635,622.15-166.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่17,603.9915,334.1112.9 %ไม่ผ่าน3,195.361,560.8951.2 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)89,143.1054,350.6139.0 %ผ่าน13,794.064,608.1566.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่20,250.954,192.0079.3 %ผ่าน425.94185.7756.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่13,753.003,927.0071.4 %ผ่าน2,716.32275.0989.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่16,355.353,103.1781.0 %ผ่าน2,895.961,290.6555.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่16,159.2717,297.73-7.0 %ไม่ผ่าน1,671.60540.3967.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดแพร่51,585.69133,232.41-158.3 %ไม่ผ่าน4,732.287,668.90-62.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่26,943.3226,792.000.6 %ไม่ผ่าน4,333.08854.1580.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่23,061.3910,782.0053.2 %ผ่าน2,796.16865.0769.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่47,810.7052,931.19-10.7 %ไม่ผ่าน4,514.02479.1889.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่21,457.5210,976.0048.8 %ผ่าน2,776.201,510.3645.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่33,001.3022,120.5033.0 %ผ่าน3,524.641,819.8748.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่21,065.6711,143.0047.1 %ผ่าน2,801.042,287.4218.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่35,934.5021,320.0040.7 %ผ่าน3,734.281,528.8759.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่21,521.7831,720.00-47.4 %ไม่ผ่าน2,446.86651.0673.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่19,085.3720,200.00-5.8 %ไม่ผ่าน1,495.981,558.00-4.1 %ไม่ผ่าน
รจจ.แพร่ 330,530.81193,313.3441.5 %ผ่าน5,049.711,884.8162.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่8,463.955,691.0032.8 %ผ่าน1,848.06542.3570.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่14,724.888,351.0043.3 %ผ่าน2,141.741,403.3634.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่57,272.2632,904.0042.5 %ผ่าน5,549.132,423.4156.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่11,436.017,016.0038.6 %ผ่าน2,157.44984.9754.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่33,167.0739,955.99-20.5 %ไม่ผ่าน3,624.501,687.2053.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่25,153.3620,450.8218.7 %ไม่ผ่าน3,979.821,659.6058.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่64,935.7820,483.3568.5 %ผ่าน10,919.822,131.4980.5 %ผ่าน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 290,828.8846,874.4748.4 %ผ่าน4,724.282,957.5337.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 92,847.3990,555.352.5 %ไม่ผ่าน4,295.192,368.7244.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่82,448.7676,249.057.5 %ไม่ผ่าน5,793.962,177.0762.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่27,861.6731,364.01-12.6 %ไม่ผ่าน1,851.061,944.64-5.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพลอง172,707.7592,556.0146.4 %ผ่าน2,601.602,483.354.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสอง163,958.4558,692.5364.2 %ผ่าน2,190.841,792.2818.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่200,380.63100,766.9949.7 %ผ่าน2,215.323,555.33-60.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่255,442.11481,161.00-88.4 %ไม่ผ่าน7,652.822,042.3073.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่201,795.0077,429.0161.6 %ผ่าน1,973.642,673.31-35.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่259,277.34220,007.0015.1 %ไม่ผ่าน5,887.802,637.2055.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่122,436.1683,700.0031.6 %ผ่าน11,186.337,008.0337.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 15,786.5113,888.7112.0 %ไม่ผ่าน2,885.981,288.2055.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่10,827.095,622.0048.1 %ผ่าน2,057.59948.7053.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่348,514.2596,821.8772.2 %ผ่าน36,365.5019,295.4846.9 %ผ่าน
รวม 5,280,901 2,889,925 45.28 % ผ่าน 244,899 164,850 32.69 % ผ่าน