สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,796.70971.0091.8 %ผ่าน2,473.061,046.7557.7 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี24,991.1172,078.00-188.4 %ไม่ผ่าน6,135.901,105.1082.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี124,409.2989,990.9227.7 %ผ่าน514.801,255.42-143.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย39,025.0515,786.8059.5 %ผ่าน402.84388.243.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี347,318.38199,365.6442.6 %ผ่าน1,502.892,902.61-93.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี24,510.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,559.162,100.5153.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 813,211.5814,642.00-10.8 %ไม่ผ่าน1,554.54267.2882.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,798.9811,780.0014.6 %ไม่ผ่าน3,081.96133.2695.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1182,736.2233,250.9459.8 %ผ่าน7,722.602,897.2762.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี78,382.35129,174.98-64.8 %ไม่ผ่าน5,029.084,825.424.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 260,364.1545,662.9224.4 %ผ่าน2,699.762,164.4619.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์7,564.992,276.0069.9 %ผ่าน464.76178.6061.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน5,012.564,438.0011.5 %ไม่ผ่าน433.32270.4637.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย7,085.405,487.0022.6 %ผ่าน550.42112.1079.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม6,805.711,660.0075.6 %ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา7,301.152,070.0071.6 %ผ่าน447.54161.7363.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี4,536.311,941.0057.2 %ผ่าน335.8235.3489.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา7,072.025,498.0022.3 %ผ่าน890.70130.8585.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก7,990.343,081.0061.4 %ผ่าน479.58287.6240.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง4,910.232,018.0058.9 %ผ่าน550.70124.4377.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ7,063.742,062.0070.8 %ผ่าน503.70236.9053.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,949.284,756.0020.1 %ผ่าน247.98117.2752.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม7,168.313,449.0051.9 %ผ่าน331.92195.6841.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร6,027.933,264.1645.8 %ผ่าน507.72203.6059.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม6,830.801,688.0075.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง6,873.764,556.0033.7 %ผ่าน579.72116.8079.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน628.62330.6047.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี8,797.0211,466.00-30.3 %ไม่ผ่าน378.24509.69-34.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ6,837.926,369.006.9 %ไม่ผ่าน594.82290.0951.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเกาะสมุย14,426.4714,259.001.2 %ไม่ผ่าน1,975.261,633.4517.3 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านดอน33,773.0145,035.00-33.3 %ไม่ผ่าน3,194.401,454.7254.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 835,498.9657,146.52-61.0 %ไม่ผ่าน6,902.984,872.5529.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี212,141.8954,717.3574.2 %ผ่าน31,142.826,355.5079.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย11,574.0016,132.00-39.4 %ไม่ผ่าน1,302.121,049.7519.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน11,246.5113,449.03-19.6 %ไม่ผ่าน1,787.091,686.255.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,330.74708.7046.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ12,567.615,959.0052.6 %ผ่าน2,025.783,209.10-58.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,410.5010,399.5322.5 %ผ่าน1,471.681,605.85-9.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,652.1025,856.716.5 %ไม่ผ่าน4,998.00659.3086.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1016,767.5617,438.28-4.0 %ไม่ผ่าน32,492.921,248.6596.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี14,203.717,406.0047.9 %ผ่าน3,381.181,280.6262.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี14,392.535,273.0063.4 %ผ่าน3,185.581,727.6545.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 823,872.6426,719.51-11.9 %ไม่ผ่าน5,830.225,305.209.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22,897.6621,442.446.4 %ไม่ผ่าน3,800.405,124.48-34.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1128,469.7631,572.39-10.9 %ไม่ผ่าน6,837.119,101.90-33.1 %ไม่ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี225,546.4530,895.9986.3 %ผ่าน8,222.2814,699.35-78.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,972.2924,340.12-52.4 %ไม่ผ่าน3,798.241,524.7559.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี30,563.781,913.0093.7 %ผ่าน5,776.448,011.60-38.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี27,986.9920,341.0027.3 %ผ่าน4,710.964,650.021.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 822,400.5110,622.0252.6 %ผ่าน6,132.5014,127.16-130.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี78,657.21271,972.53-245.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,701,414.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,121.385,700.006.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)45,719.2662,088.00-35.8 %ไม่ผ่าน7,763.284,403.2543.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,372.4014,681.0015.5 %ไม่ผ่าน3,724.263,579.573.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1420,066.3235,018.92-74.5 %ไม่ผ่าน5,174.422,466.2052.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)86,461.4747,540.7945.0 %ผ่าน15,016.543,967.6573.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1061,993.9160,660.732.2 %ไม่ผ่าน9,507.7413,978.90-47.0 %ไม่ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง8,477.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ511.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)11,422.276,253.0045.3 %ผ่าน486.9647.9490.2 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี43,164.0626,048.0039.7 %ผ่าน663.36323.4951.2 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)18,668.826,458.0065.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี14,710.738,302.0043.6 %ผ่าน3,391.16173.9294.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,594.123,735.0077.5 %ผ่าน2,928.051,896.9035.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี20,613.3629,455.56-42.9 %ไม่ผ่าน4,159.56314.4892.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี118,291.74285,072.00-141.0 %ไม่ผ่าน11,024.208,046.5227.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี29,414.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,578.843,349.2226.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,526.2717,672.0017.9 %ไม่ผ่าน4,279.081,501.9564.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี200,318.3175,231.7062.4 %ผ่าน5,996.00526.5291.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี43,103.3480,520.01-86.8 %ไม่ผ่าน7,054.489,881.90-40.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี28,472.4020,419.0228.3 %ผ่าน4,489.026,137.95-36.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,607.3829,933.00-38.5 %ไม่ผ่าน4,249.502,746.4535.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,868.0515,742.0031.2 %ผ่าน4,658.681,857.1460.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี37,323.5520,159.0046.0 %ผ่าน5,836.443,707.8536.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,929.4719,581.2224.5 %ผ่าน3,620.881,110.7869.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 154,029.1996,075.9937.6 %ผ่าน4,974.192,001.4559.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,879.5173,404.00-44.3 %ไม่ผ่าน3,541.521,462.4558.7 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี352,942.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,970.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 850,172.9194,080.00-87.5 %ไม่ผ่าน8,410.027,022.4016.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,537.6822,415.0055.6 %ผ่าน3,021.96523.6182.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี41,244.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,896.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี136,494.4282,029.0139.9 %ผ่าน9,912.962,551.5274.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,594.1214,669.0011.6 %ไม่ผ่าน2,928.051,632.2144.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี51,997.4848,249.677.2 %ไม่ผ่าน6,075.842,352.2061.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี14,969.8227,875.71-86.2 %ไม่ผ่าน3,441.1218,899.85-449.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี17,184.9231,452.00-83.0 %ไม่ผ่าน3,560.762,856.3819.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 190,214.1264,295.7028.7 %ผ่าน3,380.342,355.6530.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 291,522.8268,996.1524.6 %ผ่าน6,252.022,940.7253.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 380,651.16123,945.37-53.7 %ไม่ผ่าน5,217.722,577.8250.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร364,709.0667,266.7481.6 %ผ่าน17,563.203,694.3579.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี27,013.2722,176.8517.9 %ไม่ผ่าน1,477.831,532.86-3.7 %ไม่ผ่าน
สอนคนตาบอดภาคใต้73,871.8832,504.0056.0 %ผ่าน2,430.571,860.0023.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา183,760.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,058.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ181,057.56117,804.0034.9 %ผ่าน2,829.783,072.71-8.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี168,237.95170,498.98-1.3 %ไม่ผ่าน2,094.483,880.69-85.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์170,342.7380,640.0052.7 %ผ่าน2,134.741,681.5021.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี390,592.44435,170.16-11.4 %ไม่ผ่าน10,102.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี168,394.56116,806.4330.6 %ผ่าน2,464.682,658.70-7.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี309,031.8139,805.3387.1 %ผ่าน7,074.542,726.5061.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี415,103.16183,787.6955.7 %ผ่าน150,821.8315,731.8789.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี402,525.47161,119.0060.0 %ผ่าน3,671.541,466.9860.0 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,890.90623.6787.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 21,025.8117,242.0018.0 %ไม่ผ่าน2,823.003,070.37-8.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)29,080.1658,498.00-101.2 %ไม่ผ่าน6,820.688,422.24-23.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)9,004.257,701.0014.5 %ไม่ผ่าน1,804.38202.3088.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,141.294,596.0054.7 %ผ่าน2,616.481,223.1153.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี124,689.46117,755.005.6 %ไม่ผ่าน44,616.6120,553.5953.9 %ผ่าน
รวม 6,350,180 4,637,103 26.98 % ผ่าน 615,476 307,721 50.00 % ผ่าน