สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี8,080.176.0099.9 %ผ่าน1,723.08777.5454.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี28,590.8439,563.00-38.4 %ไม่ผ่าน2,970.521,202.3159.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี20,743.0413,490.0035.0 %ผ่าน2,561.34171.1493.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี69,626.86111,390.00-60.0 %ไม่ผ่าน4,936.326,500.49-31.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ12,020.213,611.0070.0 %ผ่าน305.5217.1094.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง6,021.343,444.0042.8 %ผ่าน518.22226.5556.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล9,691.845,833.4839.8 %ผ่าน568.62384.8232.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง5,227.493,784.0027.6 %ผ่าน201.60116.0242.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง5,469.113,524.0035.6 %ผ่าน514.68184.1264.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่6,079.064,274.0029.7 %ผ่าน443.70173.0261.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม6,650.254,183.0037.1 %ผ่าน353.88124.5764.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี9,504.206.0099.9 %ผ่าน506.22357.6829.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ6,278.351,886.0070.0 %ผ่าน442.2617.1096.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์5,813.354,279.0026.4 %ผ่าน316.3211.5596.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,394.542,555.0052.6 %ผ่าน432.42269.1537.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 13,894.5630,610.83-120.3 %ไม่ผ่าน2,491.485,259.91-111.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี9,817.208,113.0017.4 %ไม่ผ่าน1,902.72588.6469.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี22,342.416.00100.0 %ผ่าน3,639.242,540.9930.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 719,174.7426,869.78-40.1 %ไม่ผ่าน4,451.501,027.8576.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี12,265.5111,995.002.2 %ไม่ผ่าน2,371.78809.3165.9 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 10664,240.63214,914.0267.6 %ผ่าน41,966.0223,452.0044.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี10,592.506.0099.9 %ผ่าน2,353.652,158.008.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี16,473.8815,740.004.5 %ไม่ผ่าน2,840.783,789.09-33.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี14,908.0215,349.20-3.0 %ไม่ผ่าน3,007.56395.0986.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี32,604.4529,018.5411.0 %ไม่ผ่าน3,413.162,765.0419.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี23,639.7135,579.00-50.5 %ไม่ผ่าน3,759.16882.9376.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี199,615.47104,217.0047.8 %ผ่าน6,393.665,316.9916.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 1190,926.4795,488.98-5.0 %ไม่ผ่าน13,022.0629,462.15-126.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี17,837.4822,266.00-24.8 %ไม่ผ่าน2,800.862,852.14-1.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี8,415.086,009.0028.6 %ผ่าน1,782.92219.8287.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี12,000.637,266.0039.5 %ผ่าน2,241.98844.3362.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี26,931.7624,147.1010.3 %ไม่ผ่าน3,250.022,315.1928.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลพบุรี33,554.1939,320.00-17.2 %ไม่ผ่าน5,146.166,444.19-25.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี23,426.7621,166.009.7 %ไม่ผ่าน4,078.362,033.5050.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี17,972.4923,749.00-32.1 %ไม่ผ่าน3,220.081,753.6545.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี68,913.8238,467.7844.2 %ผ่าน4,357.801,912.0956.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี13,776.8313,380.002.9 %ไม่ผ่าน2,561.342,176.0815.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี15,764.0617,663.00-12.0 %ไม่ผ่าน2,920.683,041.90-4.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี21,968.2814,309.0034.9 %ผ่าน3,878.761,305.1766.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี27,962.8021,038.5224.8 %ผ่าน3,818.881,598.7258.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี21,405.1837,921.28-77.2 %ไม่ผ่าน2,501.5292.3296.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี76,658.0692,755.99-21.0 %ไม่ผ่าน8,273.762,186.8573.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี20,731.5718,069.3012.8 %ไม่ผ่าน2,511.501,847.7526.4 %ผ่าน
รจก.ลพบุรี 340,290.66332,736.812.2 %ไม่ผ่าน4,830.512,577.8046.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี9,648.357,897.0018.2 %ไม่ผ่าน1,962.601,308.3933.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี29,050.7315,024.3048.3 %ผ่าน2,621.281,590.5039.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี71,471.6427,275.0261.8 %ผ่าน3,112.621,976.4836.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี13,657.156.00100.0 %ผ่าน3,971.131,910.8651.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี97,992.5536,430.7962.8 %ผ่าน3,645.841,924.3347.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี22,836.2820,141.3411.8 %ไม่ผ่าน3,938.642,429.9538.3 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี46,198.9147,290.40-2.4 %ไม่ผ่าน5,535.065,437.821.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี16,958.0141,817.96-146.6 %ไม่ผ่าน3,080.361,026.0366.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 198,062.92142,356.78-45.2 %ไม่ผ่าน5,720.103,283.2542.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 286,473.70123,764.00-43.1 %ไม่ผ่าน9,583.773,199.1766.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี89,671.6433,335.5362.8 %ผ่าน5,479.132,170.8460.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 614,383.7369,508.35-383.2 %ไม่ผ่าน3,987.933,053.9723.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล207,317.47131,279.9836.7 %ผ่าน3,651.362,149.2341.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี188,957.9540,229.0078.7 %ผ่าน2,336.1011,181.44-378.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง185,630.97124,609.0032.9 %ผ่าน3,385.135,955.13-75.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี363,601.50829,840.00-128.2 %ไม่ผ่าน14,701.507,979.1745.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2186,789.9291,680.0050.9 %ผ่าน1,812.547,911.00-336.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี215,277.1657,504.0073.3 %ผ่าน1,436.603,067.46-113.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี158,871.2249,756.0068.7 %ผ่าน1,962.601,304.2233.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,192.479,263.179.1 %ไม่ผ่าน4,605.32921.5980.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี44,864.41144,954.00-223.1 %ไม่ผ่าน16,042.629,428.6741.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 18,440.0717,166.006.9 %ไม่ผ่าน2,920.621,667.1842.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี12,159.549,339.3023.2 %ผ่าน2,272.441,203.8047.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี140,619.72115,412.6717.9 %ไม่ผ่าน28,474.4535,222.49-23.7 %ไม่ผ่าน
รวม 4,412,424 3,705,881 16.01 % ไม่ผ่าน 302,822 239,486 20.92 % ผ่าน