สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี467,239.91531,467.00-13.7 %ไม่ผ่าน2,351.564,404.27-87.3 %ไม่ผ่าน
รวม 467,240 531,467 -13.75 % ไม่ผ่าน 2,352 4,404 -87.29 % ไม่ผ่าน