สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองยโสธร16,426.163,947.0076.0 %ผ่าน5,192.381,136.4078.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลค้อวัง4,464.004,381.001.9 %ไม่ผ่าน2,390.79167.6193.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว5,532.844,634.0016.2 %ไม่ผ่าน1,515.241,073.1129.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทรายมูล4,861.0127,658.00-469.0 %ไม่ผ่าน836.47992.46-18.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าติ้ว5,367.774,093.3623.7 %ผ่าน967.39637.9834.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด19,912.223,920.0080.3 %ผ่าน1,161.55994.5814.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเลิงนกทา3,312.613,961.00-19.6 %ไม่ผ่าน3,311.481,221.9063.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามแยก18,092.985,251.0071.0 %ผ่าน4,365.95548.9587.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร20,232.2433,477.48-65.5 %ไม่ผ่าน6,387.271,939.0469.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่6,443.953,822.0040.7 %ผ่าน897.061,114.98-24.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตาดทอง7,022.993,659.0047.9 %ผ่าน1,458.43492.8066.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ10,251.524,814.3053.0 %ผ่าน1,161.181,626.22-40.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ค้อเหนือ8,060.725,103.0036.7 %ผ่าน1,118.57906.9518.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ดู่ทุ่ง2,587.623,828.90-48.0 %ไม่ผ่าน736.71622.6115.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเดิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขั้นไดใหญ่1,199.813,897.00-224.8 %ไม่ผ่าน607.86135.6777.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งแต้5,828.764,740.0018.7 %ไม่ผ่าน1,669.31428.4274.3 %ผ่าน
อบต. สิงห์ไม่ครบ3,490.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ427.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์15,184.512,874.0081.1 %ผ่าน943.68814.8113.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เขื่องคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน3,664.801.00100.0 %ผ่าน1,062.931,104.37-3.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองคู5,059.343,527.0030.3 %ผ่าน857.96319.5862.8 %ผ่าน
อบต. ขุมเงิน3,218.725,586.00-73.5 %ไม่ผ่าน579.71312.1246.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก3,920.992,629.0033.0 %ผ่าน632.67760.79-20.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ7,377.822,566.0065.2 %ผ่าน753.31432.0942.6 %ผ่าน
อบต. หนองเป็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายมูล2,641.033,040.41-15.1 %ไม่ผ่าน970.75729.0824.9 %ผ่าน
อบต. ดู่ลาดไม่ครบ2,291.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ310.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดงมะไฟไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่5,493.283,201.0041.7 %ผ่าน919.13378.9858.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม2,087.314,503.85-115.8 %ไม่ผ่าน1,268.72543.7857.1 %ผ่าน
อบต. โนนเปือย3,738.153,208.7214.2 %ไม่ผ่าน1,530.93437.5771.4 %ผ่าน
อบต. กำแมด2,124.503,877.00-82.5 %ไม่ผ่าน1,731.59777.8555.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่3,189.563,044.004.6 %ไม่ผ่าน891.50213.8576.0 %ผ่าน
อบต. ห้วยแก้ง4,449.697,619.61-71.2 %ไม่ผ่าน964.73347.4564.0 %ผ่าน
อบต. หนองหมี3,780.372,698.0028.6 %ผ่าน942.07160.3483.0 %ผ่าน
อบต. โพนงาม4,793.753,204.0033.2 %ผ่าน1,162.24523.4055.0 %ผ่าน
อบต. คำน้ำสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแหนไม่ครบ19,719.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ418.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลุมพุก1,373.245,144.00-274.6 %ไม่ผ่าน2,057.831,355.6134.1 %ผ่าน
อบต. ย่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ306.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สงเปือย4,479.532,415.0046.1 %ผ่าน1,193.53212.7782.2 %ผ่าน
อบต. โพนทัน9,117.032,358.0074.1 %ผ่าน457.17576.61-26.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งมน54,314.552,893.0094.7 %ผ่าน1,011.31547.7545.8 %ผ่าน
อบต. นาคำ6,477.211,973.0069.5 %ผ่าน2,070.34311.4585.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่5,222.864,320.0017.3 %ไม่ผ่าน1,239.451,450.63-17.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กู่จาน2,918.823,101.00-6.2 %ไม่ผ่าน959.85426.0955.6 %ผ่าน
อบต. นาแก2,342.812,899.00-23.7 %ไม่ผ่าน927.68304.5367.2 %ผ่าน
อบต. กุดกุง5,633.664,019.0028.7 %ผ่าน1,492.65120.3391.9 %ผ่าน
อบต. เหล่าไฮไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แคนน้อย4,097.462,202.0046.3 %ผ่าน725.77266.3863.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระจาย6,799.975,253.1122.7 %ผ่าน1,100.46980.4010.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกนาโก5,141.973,426.0033.4 %ผ่าน1,339.47408.4369.5 %ผ่าน
อบต. เชียงเพ็ง4,419.072,813.0636.3 %ผ่าน1,478.95267.3881.9 %ผ่าน
อบต. ศรีฐาน4,278.322,374.0044.5 %ผ่าน716.77644.2710.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ฟ้าหยาด2,427.524,020.00-65.6 %ไม่ผ่าน2,665.91416.6684.4 %ผ่าน
อบต. หัวเมือง5,940.354,343.0026.9 %ผ่าน1,378.58689.2050.0 %ผ่าน
อบต. คูเมือง7,201.684,547.0936.9 %ผ่าน1,244.35534.4557.0 %ผ่าน
อบต. ผือฮี2,715.263,892.00-43.3 %ไม่ผ่าน1,752.02386.3677.9 %ผ่าน
อบต. บากเรือ3,007.703,379.00-12.3 %ไม่ผ่าน1,119.32360.8567.8 %ผ่าน
อบต. ม่วง4,898.483,291.0032.8 %ผ่าน1,925.51293.9684.7 %ผ่าน
อบต. โนนทรายไม่ครบ2,142.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ766.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บึงแก3,159.714,393.00-39.0 %ไม่ผ่าน1,012.53263.7474.0 %ผ่าน
อบต. พระเสาร์2,264.032,562.00-13.2 %ไม่ผ่าน2,124.08432.0879.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง3,199.052,762.0013.7 %ไม่ผ่าน1,209.36279.4376.9 %ผ่าน
อบต. ฟ้าห่วนไม่ครบ3,651.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดน้ำใส2,299.263,560.54-54.9 %ไม่ผ่าน1,178.05555.4452.9 %ผ่าน
อบต. น้ำอ้อม74,270.102,370.0096.8 %ผ่าน1,669.28467.0272.0 %ผ่าน
อบต. ค้อวัง8,149.623,153.0061.3 %ผ่าน1,545.86272.2782.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งค้า6,748.006,114.789.4 %ไม่ผ่าน2,284.621,438.1637.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวาท6,947.654,256.0038.7 %ผ่าน2,036.17519.2774.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้องแซง13,342.104,234.0068.3 %ผ่าน2,946.91554.3781.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี3,685.944,573.00-24.1 %ไม่ผ่าน1,999.62727.0863.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก2,986.414,508.00-51.0 %ไม่ผ่าน1,439.05516.4164.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดแห่69,286.445,502.0092.1 %ผ่าน1,813.85825.7554.5 %ผ่าน
อบต. โคกสำราญ4,191.264,867.00-16.1 %ไม่ผ่าน1,782.75666.8662.6 %ผ่าน
อบต. สร้างมิ่ง4,428.863,338.0024.6 %ผ่าน1,439.05108.7692.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีแก้ว14,077.835,874.0058.3 %ผ่าน2,576.55617.6976.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ2,498.762,335.006.6 %ไม่ผ่าน1,181.60442.0062.6 %ผ่าน
อบต.น้ำคำไม่ครบ3,497.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ส้มผ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ585.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำเตย2,408.674,160.00-72.7 %ไม่ผ่าน1,695.33811.4752.1 %ผ่าน
อบต. คำไผ่4,224.762,456.0041.9 %ผ่าน1,245.47535.8057.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา8,637.454,495.6548.0 %ผ่าน1,899.47498.2573.8 %ผ่าน