สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 129,242.2298,392.0023.9 %ผ่าน1,706.41423.6075.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,252.624,776.2423.6 %ผ่าน1,281.97373.7770.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,739.984,933.3226.8 %ผ่าน1,444.48380.0073.7 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)14,150.925,206.8763.2 %ผ่าน1,599.45665.0058.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,224.713,042.8257.9 %ผ่าน1,460.69266.0081.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,622.244,457.0132.7 %ผ่าน1,229.95460.7562.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,558.442,923.7555.4 %ผ่าน1,274.71711.0544.2 %ผ่าน
รวม 176,791 123,732 30.01 % ผ่าน 9,998 3,280 67.19 % ผ่าน