สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 228,801.39104,000.0054.5 %ผ่าน1,852.47949.0748.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์156,066.27110,178.8029.4 %ผ่าน3,600.03409.9588.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์63,378.0651,021.0019.5 %ไม่ผ่าน1,960.22925.6452.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์131,680.66103,732.0021.2 %ผ่าน4,052.62633.6584.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์137,239.5575,762.0144.8 %ผ่าน2,733.571,184.2556.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์70,849.3754,067.0023.7 %ผ่าน2,219.58364.6083.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์182,323.9297,850.0046.3 %ผ่าน1,630.84202.6887.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์84,211.9563,286.0024.8 %ผ่าน2,624.69849.3067.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์209,469.38150,780.0028.0 %ผ่าน6,232.43878.2585.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,509.8963,820.0038.9 %ผ่าน1,980.55561.1071.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา587,458.63443,516.0024.5 %ผ่าน3,869.481,358.5964.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง235,685.55168,859.0028.4 %ผ่าน6,730.451,138.0783.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์277,098.4494,716.0065.8 %ผ่าน4,395.081,866.8057.5 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์169,792.98151,875.0010.6 %ไม่ผ่าน2,611.29746.9471.4 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา436,790.94315,000.0027.9 %ผ่าน7,663.29117.2298.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์119,023.6280,355.0032.5 %ผ่าน4,905.56271.1294.5 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล158,768.4496,695.0039.1 %ผ่าน1,391.69386.0172.3 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24,634.4018,223.0026.0 %ผ่าน2,003.52110.4394.5 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน814.5754.0693.4 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์12,179.8412,160.000.2 %ไม่ผ่าน1,536.46177.3988.5 %ผ่าน
รวม 3,389,963 2,255,896 33.45 % ผ่าน 64,808 13,185 79.66 % ผ่าน