สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว74,506.1769,783.506.3 %ไม่ผ่าน1,301.95700.7146.2 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,845.546,185.549.6 %ไม่ผ่าน2,870.63269.7690.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,157.504,104.481.3 %ไม่ผ่าน1,585.04324.8379.5 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรีไม่ครบ7,586.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ144.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี7,739.029,854.00-27.3 %ไม่ผ่าน821.77278.8066.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,103.047,402.00-45.1 %ไม่ผ่าน2,476.33579.5276.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา9,154.718,073.4011.8 %ไม่ผ่าน2,563.15171.3893.3 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง6,194.268,199.10-32.4 %ไม่ผ่าน2,565.39359.0086.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,467.767,954.49-23.0 %ไม่ผ่าน2,399.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร5,014.056,037.00-20.4 %ไม่ผ่าน960.66159.0183.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,765.843,893.60-120.5 %ไม่ผ่าน3,126.5557.0098.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,595.231,032.0035.3 %ผ่าน2,423.14134.4394.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1,010.531,758.00-74.0 %ไม่ผ่าน2,467.42102.3595.9 %ผ่าน
รวม 129,554 134,277 -3.65 % ไม่ผ่าน 23,162 3,137 86.46 % ผ่าน