สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี678,632.81386,353.0043.1 %5.07,333.851,877.7174.4 %5.0
รวม 678,633 386,353 43.07 % 7,334 1,878 74.40 %