กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง477,650.81406,190.1315.0 %5.011,182.7811,216.02-0.3 %0.0
รวม 477,651 406,190 14.96 % 11,183 11,216 -0.30 %