กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 376,300.97162,863.0056.7 %5.07,630.882,609.0065.8 %5.0
รวม 376,301 162,863 56.72 % 7,631 2,609 65.81 %