สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี121,246.81108,010.0010.9 %5.05,867.44808.3486.2 %5.0
รวม 121,247 108,010 10.92 % 5,867 808 86.22 %