สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 251,146.64349,495.00-39.2 %0.058,951.2017,726.6369.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60442.8285.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบ157,185.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 79,395.49127,809.00-61.0 %0.029,857.116,506.8078.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,302.2098,456.00-66.0 %0.07,551.8919,212.78-154.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,334.1930,506.005.7 %2.57,680.495,020.8934.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,858.1224,721.0040.9 %5.07,966.726,639.8216.7 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 105,365.73112,000.00-6.3 %0.012,028.552,649.1778.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 928,970.3176,976.2091.7 %5.021,303.426,633.3068.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,886.637,545.0049.3 %5.02,212.20533.7075.9 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,727.8527,165.00-31.1 %0.02,867.67428.5085.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,060.4244,300.0023.7 %5.011,288.339,468.7316.1 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,383,616.302,160,871.0036.1 %5.02,615.362,040.2022.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 397,563.13516,198.00-29.8 %0.01,910.649,845.47-415.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49360.9975.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,059.86-7.8 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,119.5076.8 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,394.1868.9 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,658.283,816.0069.9 %5.01,270.571,012.7220.3 %5.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,362.6032,000.0018.7 %5.09,012.674,271.2152.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,046.32162,000.00-165.4 %0.08,057.335,161.9135.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,465.0915,000.0022.9 %5.03,823.562,195.0742.6 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,397.3552.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,850.1615,574.00-4.9 %0.03,174.152,516.2420.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,201.171.0 %0.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,873.9429,012.00-16.6 %0.04,769.96778.0183.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,571.2482,000.0016.0 %5.013,858.954,349.4968.6 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00767.2268.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 43,606.2724,479.0043.9 %5.04,533.641,486.6367.2 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,365.56370.0972.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89649.1370.3 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,196.9111,548.0045.5 %5.03,053.812,732.5910.5 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร58,299.60143,434.03-146.0 %0.019,474.483,988.0879.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร62,604.4484,000.00-34.2 %0.08,182.131,015.6287.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.37,525.2934,010.009.4 %4.512,050.261,479.4887.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,684.8828,490.26-20.3 %0.04,139.331,307.5568.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,355.6016,000.0036.9 %5.03,753.064,105.46-9.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,232.815,028.8069.0 %5.01,654.512,441.79-47.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,818.2115,552.0021.5 %5.01,444.033,382.96-134.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 517,509.309,003.5448.6 %5.01,948.831,571.0319.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,326.3410,302.0049.3 %5.02,565.06921.5664.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร102,982.77138,000.00-34.0 %0.038,336.5968,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว25,546.3624,000.006.1 %3.05,937.9511,244.03-89.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,460.7935,478.00-24.7 %0.05,818.427,936.30-36.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,241.4516,502.009.5 %4.52,231.233,381.79-51.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,298.6313,082.0032.2 %5.02,627.936,517.89-148.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ3,136.00ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,441.3529,522.00-16.0 %0.03,476.885,114.28-47.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,757.2518,562.0014.7 %5.04,524.655,537.83-22.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,072.6342,300.00-83.3 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,871.4295,124.3615.7 %5.048,095.87188,974.55-292.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,804.5938,499.01-7.5 %5.07,346.694,649.0936.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ37,422.959,947.2973.4 %5.010,411.109,610.727.7 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 199,978.4579,505.7020.5 %5.029,168.2714,622.6949.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,191.0915,195.0042.0 %5.07,410.395,549.0525.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 363,989.2454,707.0014.5 %5.019,078.7611,295.1440.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,972.421,594.2119.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ212,400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,174.73ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,382.1732,005.00-21.3 %0.06,884.983,491.2749.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,684.8822,037.007.0 %3.54,676.265,411.62-15.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,054.9521,727.039.7 %5.05,405.076,432.18-19.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,692.2539,303.003.4 %1.521,304.862,143.3889.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 69,132.8132,558.3152.9 %5.012,679.418,171.6335.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี35,046.3415,709.0055.2 %5.01,930.90447.8476.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,511.0990,002.76-65.1 %0.02,437.7224,614.94-909.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,094.3653,022.000.1 %0.59,882.567,975.9819.3 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,558.478,423.0037.9 %5.01,845.45861.2553.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.071,801.825.2 %2.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98731.0856.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,802.892,825.2841.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง36,923.0058,644.00-58.8 %0.0214,033.701,589.5299.3 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03789.5648.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,094.193,331.60-7.7 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77845.5554.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,486.1940.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.21,829.7819,894.008.9 %4.03,586.554,875.06-35.9 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,637.47542.1579.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบ22,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ305.00ประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,545.786,917.7072.9 %5.06,213.507,621.90-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 166,595.0462,628.006.0 %3.02,369.734,881.55-106.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,984.2352,976.03-17.8 %0.03,815.752,407.4536.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,223.1534,927.60-11.9 %0.0109,728.6310,121.1090.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,065.8619,078.0844.0 %5.05,061.065,327.40-5.3 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,226.6833,010.0041.3 %5.06,104.4017,393.10-184.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,893.0914,406.0058.7 %5.06,896.743,361.8951.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,919.8220,564.7855.2 %5.010,532.089,152.6513.1 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี41,534.7028,917.2630.4 %5.03,758.06480.6287.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,247.7311,519.00-12.4 %0.0306.4357.0081.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,728.6078,629.00-103.0 %0.02,403.381,086.0654.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1139,853.4733,032.0076.4 %5.057,353.21706.3398.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,977.6332,214.00-61.3 %0.069,424.58694.5099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,251.1126,108.61-35.6 %0.026,204.193,035.2588.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,232.5619,728.0069.8 %5.031,996.02995.0096.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4171,729.9818,177.0089.4 %5.076,305.28761.9899.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,606.7410,158.6455.1 %5.06,854.481,140.0083.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 64,438.3314,536.0077.4 %5.026,214.34459.8098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,360.7210,190.10-8.9 %0.04,048.13822.5579.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 882,635.618,129.3290.2 %5.055,068.47801.1798.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,227.4612,912.0015.2 %5.015,231.89787.2894.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน75,546.8499,320.00-31.5 %0.014,237.02735.8794.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,048.77677.0092.5 %5.0846.64320.9462.1 %5.0
รวม 8,134,857 5,922,327 27.20 % 1,337,835 647,012 51.64 %