กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง277,760.38350,106.00-26.0 %0.07,849.754,559.1841.9 %5.0
รวม 277,760 350,106 -26.05 % 7,850 4,559 41.92 %