สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ295,920.09236,000.0020.2 %5.08,681.44658.1492.4 %5.0
รวม 295,920 236,000 20.25 % 8,681 658 92.42 %