กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว28,659.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,942.48427.4792.8 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %