ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.971 0.246 0.250 0.486 1.106 1.187 4.246+0.212
4.458
64
กาญจนบุรี 1.000 0.250 0.250 0.500 1.160 1.377 4.537+0.227
4.764
56
กาฬสินธุ์ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.170 1.441 4.611+0.231
4.842
34
กำแพงเพชร 1.000 0.250 0.250 0.500 1.364 1.420 4.784+0.239
5.000
49
ขอนแก่น 1.000 0.250 0.250 0.500 1.119 1.288 4.407+0.220
4.627
28
จันทบุรี 1.000 0.242 0.246 0.500 1.227 1.313 4.528+0.226
4.754
13
ฉะเชิงเทรา 0.951 0.201 0.217 0.377 0.752 0.922 3.420 15
ชลบุรี 0.981 0.245 0.228 0.471 0.886 1.041 3.852+0.193
4.045
11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.102 1.203 4.305+0.215
4.520
9
ชัยภูมิ 0.841 0.229 0.215 0.439 0.969 1.018 3.711 25