ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.942 0.232 0.225 0.457 1.008 1.026 3.890+0.195
4.085
64
กาญจนบุรี 0.814 0.168 0.155 0.297 0.605 0.594 2.633 56
กาฬสินธุ์ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.145 1.397 4.542+0.227
4.769
34
กำแพงเพชร 0.943 0.232 0.232 0.450 1.019 1.199 4.075+0.204
4.279
49
ขอนแก่น 0.943 0.220 0.214 0.489 0.980 1.106 3.952+0.198
4.150
28
จันทบุรี 0.984 0.250 0.246 0.492 1.290 1.333 4.595+0.230
4.825
13
ฉะเชิงเทรา 0.984 0.234 0.238 0.460 0.993 1.186 4.095+0.205
4.300
15
ชลบุรี 0.781 0.184 0.163 0.300 0.507 0.486 2.421 11
ชัยนาท 0.873 0.202 0.203 0.389 0.925 0.971 3.563 9
ชัยภูมิ 0.768 0.192 0.174 0.354 0.705 0.793 2.986 25