การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 44 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 44 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  เม.ย. 59   พ.ค. 59   มิ.ย. 59  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  3,223  3,585  3,101
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  1,397  2,129  3,227
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  1,273  1,209  990
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  2,424  2,157  2,234
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  700  654  668
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  1,140  782  687
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  1,157  1,206  1,296
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์  352  949  632
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  764  1,172  722
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  787  827  877
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์  199  208  142
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  700  697  692
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  742  856  629
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  808  839  879
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  943  1,227  813
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  1,146  628  846
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  1,755  1,629  1,655
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  874  776  930
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  678  948  855
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย  2,236  1,588  1,671
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  1,180  1,220  1,000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  255  522  627
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  260,234  284,336  258,640
โรงพยาบาลกันทรารมย์  33,188  35,068  38,725
โรงพยาบาลขุขันธ์  121,753  120,565  115,552
โรงพยาบาลขุนหาญ  71,518  68,160  64,965
โรงพยาบาลโนนคูณ  33,009  30,231  29,487
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  40,815  43,989  38,607
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  36,528  35,976  31,824
โรงพยาบาลปรางค์กู่  54,191  49,743  46,724
โรงพยาบาลไพรบึง  123,813  165,754  191,730
โรงพยาบาลภูสิงห์  46,788  42,268  41,040
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  27,324  33,840  25,944
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  40,534  38,946  34,824
โรงพยาบาลราษีไศล  87,911  91,055  88,198
โรงพยาบาลวังหิน  37,860  41,915  37,757
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  62,328  57,424  54,328
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  45,491  46,249  42,608
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  95,438  96,846  91,717
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพศ.)  694,325  672,741  633,051
โรงพยาบาลเบญจลักษ์  39,352  39,352  39,312
โรงพยาบาลพยุห์  16,056  14,960  13,948
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  24,601  22,060  21,740
โรงพยาบาลศิลาลาด  10,090  10,143  9,375