การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 42 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 40 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 2 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ก.ค. 59   ส.ค. 59   ก.ย. 59  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  3,106  4,595  3,600
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  3,952  2,713  2,713
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  1,631  1,160  1,248
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  1,719  1,719  1,719
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  1,201  1,173  1,280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  699  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  894  894  894
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์  641  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  655  836  705
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  581  860  655
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์  164  173  173
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  631  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  1  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  860  568  482
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  737  733  758
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  570  875  595
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  1,643  1,564  1,866
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  597  580  621
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  676  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย  1,321  1  1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  1,160  520  860
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  1  1  1
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  236,636  260,880  242,580
โรงพยาบาลกันทรารมย์  31,548  39,452  37,559
โรงพยาบาลขุขันธ์  111,596  -  -
โรงพยาบาลขุนหาญ  59,374  64,925  60,526
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  39,254  40,752  36,564
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  30,960  33,296  28,640
โรงพยาบาลปรางค์กู่  46,243  50,829  45,769
โรงพยาบาลภูสิงห์  38,648  41,816  36,648
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  28,550  26,136  27,340
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  35,875  36,885  34,053
โรงพยาบาลราษีไศล  80,836  85,120  78,844
โรงพยาบาลวังหิน  32,619  33,652  34,135
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  52,992  53,392  48,824
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  41,360  43,290  41,077
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  86,905  98,772  98,647
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพศ.)  613,452  643,396  585,729
โรงพยาบาลเบญจลักษ์  38,357  40,250  34,947
โรงพยาบาลพยุห์  90,573  -  -
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  20,156  21,648  19,016
โรงพยาบาลศิลาลาด  8,655  11,527  11,683