สมการคำนวณค่ามาตรฐาน

กลุ่ม

สมการคำนวณค่ามาตรฐาน

กลุ่มทั่วไป

กลุ่มย่อย 1-01

สำนักงานทั่วไป

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 62.879 x จำนวนบุคลากร + 0.153 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.879 x เวลาทำการ

+ 0.769 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 18.426 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 9.980 x จำนวนบุคลากร + [2.760 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 0.665 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-02

หน่วยงานระดับกรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 106.804 x จำนวนบุคลากร + 0.640 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 160.992 x เวลาทำการ

+ 0.635 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 482.075 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = [2.247 x จำนวนบุคลากร] + 661.556

กลุ่มย่อย 1-03

หน่วยงานของกองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 80.528 x จำนวนบุคลากร + 1.383 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 999.840 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 2.041 x จำนวนบุคลากร + [28.621 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 13.682 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-04

ตำรวจตะเวนชายแดน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 28.297 x จำนวนบุคลากร + 0.108 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 46.363 x เวลาทำการ

+ 3.122 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 552.547 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 8.734 x จำนวนบุคลากร + 13.084 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5

กลุ่มย่อย 1-06

ธนาคาร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [8.176xจำนวนบุคลากร + 0.831xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 9.102xเวลาทำการ
+ 5.001xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.781xจำนวนบุคลากร + 1,259.256

กลุ่มย่อย 1-07

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ. อบต. เทศบาล)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 17.419 x จำนวนบุคลากร + 0.704 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + เวลาทำการ
+
0.844 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 181.297 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.406 x จำนวนบุคลากร + [103.647 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 1.266 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-08

ท่าอากาศยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 88.716 x จำนวนบุคลากร + 0.893 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 22.783 x เวลาทำการ

+ 0.523 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 1,431.660 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.075 x จำนวนบุคลากร + 5.200 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.605 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-09

พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ
อุทยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 79.457 x จำนวนบุคลากร + 0.325 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 20.359 x เวลาทำการ

+ 0.064 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 81.452 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 2.790 x จำนวนบุคลากร + 0.001 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ + 5.560 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-11

การประปา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [14.993xจำนวนบุคลากร + 0.027xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 520.128]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 21.344xจำนวนบุคลากร + 0.142x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 3.400xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-12

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 288.473 x จำนวนบุคลากร + 0.401 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.168 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 1.855 x จำนวนบุคลากร + 0.632 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.237 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-13

ศูนย์วิจัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 139.404 x จำนวนบุคลากร + 1.921 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 5.764 x เวลาทำการ

+ 6.618 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 56.419 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 6.641 x จำนวนบุคลากร + [1.167 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 24.170 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-15

ห้องสมุด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = (39.456 x จำนวนบุคลากร + 8.739 x เวลาทำการ + [0.109 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ

x (พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร/1,000)] + 38.386 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 4.467 x จำนวนบุคลากร + 0.001 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ + 42.742 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-16

ศูนย์ฝึกอบรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 10.656 x จำนวนบุคลากร + 1.037 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 18.979 x เวลาทำการ

+ 0.103 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 68.526 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 4.797 x จำนวนบุคลากร + 3.106 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 1.897 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-17

หน่วยงานสำนักงานตำรวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 61.187 x จำนวนบุคลากร + 0.700 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.868 x เวลาทำการ

+ 0.022 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 324.016 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 20.730 x จำนวนบุคลากร + 3.650 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 4.565 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 30.712 x จำนวนบุคลากร + 0.528 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.395 x เวลาทำการ

+ 0.652 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 341.261 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.869 x จำนวนบุคลากร + [11.168 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 1.860 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-21

สำนักงานเกษตร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 5.269 x จำนวนบุคลากร + 0.101 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.142 x เวลาทำการ

+ 0.001 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 98.831 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.391 x จำนวนบุคลากร + 3.508 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.353 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-22

สำนักงานพัฒนาชุมชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.833xจำนวนบุคลากร + 0.011xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +  0.065xเวลาทำการ
+ 0.002xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 1.706 x จำนวนบุคลากร + 2.345 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-23

สำนักงานสรรพากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 59.097 x จำนวนบุคลากร + 0.503 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 3.757 x เวลาทำการ

+ 0.105 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 0.876 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 4.814 x จำนวนบุคลากร + [1.589 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5] + 0.357 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-24

สำนักงานสาธารณสุข

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 2.889 x จำนวนบุคลากร + 1.038 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 4.638 x เวลาทำการ

+ 0.182 x จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ + 340.576 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.516 x จำนวนบุคลากร + 17.040 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 7.361 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

กลุ่มย่อย 2-21

โรงพยาบาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 28.609 x จำนวนบุคลากร + 0.799 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 645.026 x จำนวนเตียง

+ 3.776 x จำนวนผู้ป่วยนอก + 3.859 x จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน + 596.011 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.107 x จำนวนบุคลากร + 0.191 x จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน + 0.089 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

+ 43.989 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-22

สถานีอนามัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.362xจำนวนบุคลากร + 0.026xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.001xจำนวนผู้ป่วยนอก]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 9.774xจำนวนบุคลกร + 1.746x(พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5 + 0.664xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-23

สถานบริการสุขภาพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.279xจำนวนบุคลากร + 0.002xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.008xจำนวนผู้ป่วยนอก]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 10.713xจำนวนบุคลกร + 0.822x(พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5 + 3.477xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มย่อย 3-31

โรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 61.696 x จำนวนบุคลากร + 0.189 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 66.762 x [(จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1,000] + 19.385 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 1.777 x จำนวนบุคลากร + 8.588 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 0.366 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-32

สถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 24.403 x จำนวนบุคลากร + 0.984 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 369.699 x [(จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1,000] + 200.547 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 1.140 x จำนวนบุคลากร + 16.441 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 5.407 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-34

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 4.949 x จำนวนบุคลากร + 0.041 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 102.119 x [(จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1,000] + 87.373 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 1.210 x จำนวนบุคลากร + 7.720 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-35

โรงเรียนของกองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 83.208 x จำนวนบุคลากร + 0.359 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 2,188.396 x [(จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1,000] + 3,291.701 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 2.273 x จำนวนบุคลากร + 268.286 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน

กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ

กลุ่มย่อย 4-41

ศาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [9.658xจำนวนบุคลากร + 0.015xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.330xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.502xจำนวนบุคลกร + 0.021xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.303xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-42

สำนักงานอัยการ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.751xจำนวนบุคลากร + 0.077xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.004xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 7.407xจำนวนบุคลกร + 0.001xจำนวนคดี + 0.018xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.011xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-43

สำนักงานศาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.802xจำนวนบุคลากร + 0.222xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.001xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.696xจำนวนบุคลกร + 0.012xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

กลุ่มเรือนจำและสถานคุมประพฤติ

กลุ่มย่อย 5-51

เรือนจำ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 54.819 x จำนวนบุคลากร + 0.035 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.296 x จำนวนนักโทษ

+ 1,635.313 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 6.021 x จำนวนบุคลากร + 0.030 x จำนวนนักโทษ + 0.021 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

+ 16.261 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 5-52

สถานคุมประพฤติ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 33.913 x จำนวนบุคลากร + 0.674 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.398 x จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ

+ 120.862 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 3.880 x จำนวนบุคลากร + 0.018 x จำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ + 0.012 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

+ 4.982 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 5-53

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 34.829 x จำนวนบุคลากร + 0.312 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.292 x จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ

+ 613.574 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 1.831 x จำนวนบุคลากร + 0.091 x จำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ + 0.017 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

+ 10.886 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มสถานีตำรวจ

กลุ่มย่อย 6-61

สถานีตำรวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =25.803 x จำนวนบุคลากร + 1.948 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.753 x จำนวนคดี

+ 5.857 x จำนวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง + 48.149 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 11.399 x จำนวนบุคลากร + 8.616 x จำนวนคดี + 89.057 x (พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5

+ 6.214 x ระยะห่างตัวจังหวัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา

กลุ่มย่อย 7-71

มหาวิทยาลัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251จำนวนบุคลากร + 0.042xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100) + 8.090xจำนวนเตียง + 1.406xจำนวนผู้ป่วยนอก
+ 1.550xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.261xจำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-72

วิทยาลัย (เทคโนโลยี)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 35.565 x จำนวนบุคลากร + 0.013 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.503 x จำนวนนักศึกษา

+ 96.851 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 845.982 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 6.713 x จำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-73

วิทยาลัย (ทั่วไป)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 169.456 x จำนวนบุคลากร + 0.014 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.168 x จำนวนนักศึกษา

+ 118.873 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 528.381 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 7.607 x จำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-74

คณะ ภาควิชา หน่วยงานต่างๆ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251จำนวนบุคลากร + 0.042xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100) + 8.090xจำนวนเตียง + 1.406xจำนวนผู้ป่วยนอก
+ 1.550xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.261xจำนวนบุคลากร

กลุ่มสถานสงเคราะห์

กลุ่มย่อย 8-81

สถานสงเคราะห์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 182.521 x จำนวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 24.162 x จำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล

+ 30.617 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 2.043 x จำนวนบุคลากร + 0.036 x จำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล + 7.405 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5

+ 4.749 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีส่งสัญญาณ

กลุ่มย่อย 9-91

สถานีวิทยุและโทรทัศน์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 161.688 x จำนวนบุคลากร + 0.006 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 0.012 x [(ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ)/1,000] + 337.076 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 5.461 x จำนวนบุคลากร + 0.051 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 2.260 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 9-92

สถานีส่งสัญญาณ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 152.477 x จำนวนบุคลากร + 1.033 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

+ 1.116 x [(ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ)/1,000] + 222.667 x อุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 7.585 x จำนวนบุคลากร + 0.163 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.213 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

 

                             หมายเหตุ          1. กลุ่มย่อยที่เป็นตัวอักษรสีแดงคือกลุ่มที่มีการปรับปรุงสูตรคำนวณค่ามาตรฐาน โดยใช้ตั้งแต่การประเมินผลในเดือนเมษายน 2566
                                                         2. กลุ่มย่อยที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินคือกลุ่มที่มีการปรับปรุงสูตรคำนวณค่ามาตรฐาน โดยใช้ตั้งแต่การประเมินผลในเดือนตุลาคม 2566
                                                         3. กลุ่มย่อยที่เป็นตัวอักษรสีดำคือกลุ่มที่ไม่มีการปรับปรุงสูตรคำนวณค่ามาตรฐาน

[ดูสูตรคำนวณค่ามาตรฐานเดิม]