สมการคำนวณค่ามาตรฐาน

 

กลุ่ม

สมการคำนวณค่ามาตรฐาน

กลุ่มทั่วไป

กลุ่มย่อย 1-01

สำนักงานทั่วไป

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.501xจำนวนบุคลากร + 0.002xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.439xเวลาทำการ
+ 0.002
xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 19.016xจำนวนบุคลากร + 4.067x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 2.541xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-02

หน่วยงานระดับกรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.294 x จำนวนบุคลากร + 0.053xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +  14.64xเวลาทำการ
+ 0.016
xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.127xจำนวนบุคลากร + 4,516.722

กลุ่มย่อย 1-03

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [5.463xจำนวนบุคลากร + 0.014xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร]x[1.111xอุณหภูมิ]

หน่วยงานของกองทัพ

น้ำมันมาตรฐาน = 3.502xจำนวนบุคลากร + 3.503x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 63.608xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-04

ตำรวจตะเวนชายแดน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.107xจำนวนบุคลากร + 0.034xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 5.614xเวลาทำการ
+ 0.036
xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.924xจำนวนบุคลากร + 56.647x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5

กลุ่มย่อย 1-06

ธนาคาร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [8.176xจำนวนบุคลากร + 0.831xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 9.102xเวลาทำการ
+ 5.001xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.781xจำนวนบุคลากร + 1,259.256

กลุ่มย่อย 1-07

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ. อบต. เทศบาล)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.2953xจำนวนบุคลากร + 0.112xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.159xเวลาทำการ
+ 0.061
xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 10.288xจำนวนบุคลากร + 44.607x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 8.694xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-08

ท่าอากาศยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [15.301xจำนวนบุคลากร + 0.012xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.537xเวลาทำการ
+ 0.013xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.987xจำนวนบุคลากร + 4.184x(ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5 + 3.364xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-09

พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ
อุทยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [10.49xจำนวนบุคลากร + 0.001xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.739xเวลาทำการ
+ 0.001xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 13.081xจำนวนบุคลากร + 0.056xขนาดของพื้นที่ให้บริการ + 4.019xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-11

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [14.993xจำนวนบุคลากร + 0.027xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 520.128]x[1.111xอุณหภูมิ]

การประปา

น้ำมันมาตรฐาน = 21.344xจำนวนบุคลากร + 0.142x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 3.400xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-12

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [15.645xจำนวนบุคลากร + 0.055xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร]x[1.111xอุณหภูมิ]

สถานีอุตุนิยมวิทยา

น้ำมันมาตรฐาน = 4.344xจำนวนบุคลากร + 0.556x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.169xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-13

ศูนย์วิจัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [5.367xจำนวนบุคลากร + 0.001xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.182xเวลาทำการ
+ 0.052xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.743xจำนวนบุคลากร + 4.867x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 24.192xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-15

ห้องสมุด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(0.456xจำนวนบุคลากร + 0.132xเวลาทำการ + 0.007xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ)
x(พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร/1000)]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 4.464xจำนวนบุคลากร + 3.469xขนาดของพื้นที่ให้บริการ + 0.002xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-16

ศูนย์ฝึกอบรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.197xจำนวนบุคลากร + 0.030xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.340xเวลาทำการ
+ 0.153xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.321xจำนวนบุคลากร + 9.974x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 7.890xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-17

หน่วยงานสำนักงานตำรวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.725xจำนวนบุคลากร + 0.069xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.274xเวลาทำการ
+ 0.001xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 27.311xจำนวนบุคลากร + 14.834x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 9.956xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.1618xจำนวนบุคลากร + 0.087xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.090xเวลาทำการ
+ 0.5700xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 1.154xจำนวนบุคลากร + 23.787x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 2.422xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-21

สำนักงานเกษตร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.562xจำนวนบุคลากร + 0.002xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.059xเวลาทำการ
+ 0.001xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 10.721xจำนวนบุคลากร + 1.737x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 1.651xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-22

สำนักงานพัฒนาชุมชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.833xจำนวนบุคลากร + 0.011xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +  0.065xเวลาทำการ
+ 0.002xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 8.199xจำนวนบุคลากร + 3.581x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 1.578xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-23

สำนักงานสรรพากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.166xจำนวนบุคลากร + 0.026xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +  0.700xเวลาทำการ
+ 0.007xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 19.016xจำนวนบุคลากร + 4.067x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 2.541xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-24

สำนักงานสาธารณสุข

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.436xจำนวนบุคลากร + 0.059xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +  0.230xเวลาทำการ
+ 0.020xจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 5.638xจำนวนบุคลากร + 12.750x(ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5 + 10.632xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

กลุ่มย่อย 2-21

โรงพยาบาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.108xจำนวนบุคลากร + 0.050xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 8.898xจำนวนเตียง
+ 0.194xจำนวนผู้ป่วยนอก + 0.040xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.590xจำนวนบุคลกร + 0.276xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน + 0.179xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง
+ 11.552xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-22

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.362xจำนวนบุคลากร + 0.026xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.001xจำนวนผู้ป่วยนอก]x[1.111xอุณหภูมิ]

สถานีอนามัย

น้ำมันมาตรฐาน = 9.774xจำนวนบุคลกร + 1.746x(พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5 + 0.664xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-23

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.279xจำนวนบุคลากร + 0.002xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.008xจำนวนผู้ป่วยนอก]x[1.111xอุณหภูมิ]

สถานบริการสุขภาพ

น้ำมันมาตรฐาน = 10.713xจำนวนบุคลกร + 0.822x(พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5 + 3.477xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มย่อย 3-31

โรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.186xจำนวนบุคลากร + 0.061xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.861x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.734xจำนวนบุคลากร + 7.896xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 0.214xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-32

สถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [3.046xจำนวนบุคลากร + 0.009xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 21.094x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 1.690xจำนวนบุคลากร + 29.247xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 6.419xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-34

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [11.715xจำนวนบุคลากร + 0.071xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 10.204x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.510xจำนวนบุคลากร + 7.160xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 0.341xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-35

โรงเรียนของกองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [6.715xจำนวนบุคลากร + 0.027xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 30.166x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 9.628xจำนวนบุคลากร + 44.838xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน

กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ

กลุ่มย่อย 4-41

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [9.658xจำนวนบุคลากร + 0.015xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.330xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

ศาล

น้ำมันมาตรฐาน = 0.502xจำนวนบุคลกร + 0.021xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.303xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-42

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.751xจำนวนบุคลากร + 0.077xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.004xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

สำนักงานอัยการ

น้ำมันมาตรฐาน = 7.407xจำนวนบุคลกร + 0.001xจำนวนคดี + 0.018xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.011xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-43

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.802xจำนวนบุคลากร + 0.222xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.001xจำนวนคดี]x[1.111xอุณหภูมิ]

สำนักงานศาล

น้ำมันมาตรฐาน = 0.696xจำนวนบุคลกร + 0.012xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

กลุ่มเรือนจำและสถานคุมประพฤติ

กลุ่มย่อย 5-51

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.421xจำนวนบุคลากร + 0.009xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.146xจำนวนนักโทษ]x[1.111xอุณหภูมิ]

เรือนจำ

น้ำมันมาตรฐาน = 0.571xจำนวนบุคลากร + 0.068xจำนวนนักโทษ + 0.060xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 1.272xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 5-52

สถานคุมประพฤติ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 0.291xจำนวนบุคลากร + 0.023xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.058xจำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ]
x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.326xจำนวนบุคลากร + 0.004xจำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ + 0.046xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง
+ 27.204xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 5-53

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = 4.098xจำนวนบุคลากร + 0.004xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.019xจำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ]
x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 0.460xจำนวนบุคลากร + 0.002xจำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ + 0.037xพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง
+ 46.171xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มสถานีตำรวจ

กลุ่มย่อย 6-61

สถานีตำรวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.945xจำนวนบุคลากร + 0.033xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.030xจำนวนคดี
+ 0.682xจำนวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 25.522xจำนวนบุคลากร + 13.762xจำนวนคดี + 46.163x(พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5
+ 0.421xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา

กลุ่มย่อย 7-71

มหาวิทยาลัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251จำนวนบุคลากร + 0.042xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100) + 8.090xจำนวนเตียง + 1.406xจำนวนผู้ป่วยนอก
+ 1.550xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.261xจำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-72

วิทยาลัย (เทคโนโลยี)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [3.390xจำนวนบุคลากร + 0.001xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 1.645x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.802xจำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-73

วิทยาลัย (ทั่วไป)

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.355xจำนวนบุคลากร + 0.011xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.669x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.406xจำนวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-74

คณะ ภาควิชา หน่วยงานต่างๆ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251จำนวนบุคลากร + 0.042xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038x(จำนวนนักศึกษาxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100) + 8.090xจำนวนเตียง + 1.406xจำนวนผู้ป่วยนอก
+ 1.550xจำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.261xจำนวนบุคลากร

กลุ่มสถานสงเคราะห์

กลุ่มย่อย 8-81

สถานสงเคราะห์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.754xจำนวนบุคลากร + 0.001xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.971xจำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล]
x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 2.648xจำนวนบุคลากร + 0.427xจำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล + 21.211x(พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5
+ 8.788xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีส่งสัญญาณ

กลุ่มย่อย 9-91

สถานีวิทยุและโทรทัศน์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [16.457xจำนวนบุคลากร + 0.179xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.031x(ขนาดรวมของเครื่องส่งxเวลาให้บริการ)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 3.570xจำนวนบุคลากร + 0.189x(พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.099xระยะห่างตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 9-92

สถานีส่งสัญญาณ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [34.721xจำนวนบุคลากร + 0.023xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.089x(ขนาดรวมของเครื่องส่งxเวลาให้บริการ)/1000]x[1.111xอุณหภูมิ]

น้ำมันมาตรฐาน = 20.344xจำนวนบุคลากร + 0.399x(พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.007xระยะห่างตัวจังหวัด