ที่ พน 0603/3683                                                                                                                     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
                                                                                                                                                 121/1-2 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


16  พฤศจิกายน  2548 

 
เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

เรียน      เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/3658 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ


                 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขอ ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อประเมินความพร้อมของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย

                      1.    สรุปส่วนราชการและจังหวัดที่จัดส่งรายละเอียดมาตรการประหยัดพลังงาน
                      2.    สรุปส่วนราชการและจังหวัดที่รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล

                  สนพ. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยการรายงานรายละเอียดข้อมูลได้จำแนกออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวทางที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ได้แก่ (1) ข้อมูลของส่วนราชการ (2) ข้อมูลของรายจังหวัดทั้งสิ้น 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และ (3) ข้อมูลของส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้มอบหมายให้  นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ประสานงาน หาก สำนักงาน ก.พ.ร. ต้องการทราบข้อมูลและหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในการนี้

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเมตตา  บันเทิงสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน
โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 351
โทรสาร  0 2612 1374