สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน95,160.8448,000.0049.6 %5.04,823.14168.0096.5 %5.0
รวม 95,161 48,000 49.56 % 4,823 168 96.52 %